Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310612Výberové konanie

Obec Beloveža

zastúpená starostom obce Miroslavom Rohaľom

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA

Materskej školy  Beloveža

Kvalifikačné predpoklady:

·      Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy (alebo šk. zariadenia) v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov,

·      najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

Požadované doklady:

·                        žiadosť o zaradenie do výberového konania

·                        overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom odbornom vzdelaní

·                        čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

·                        výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

·                        profesijný životopis v štruktúrovanej forme

·                        doklad o dĺžke pedagogickej praxe

·                        súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 22. októbra 2012 (pondelok) o 15.00 hod.

Prihlášky s označením „výberové konanie + neotvárať“ posielajte na adresu:

Obecný úrad Beloveža

Beloveža 94, 086 14  Hažlín

alebo osobne doručte do podateľne OcÚ


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Pondelok, 01 Október 2012 12:44