Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0168VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Beloveža v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 1, 2 a 3, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods.
2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 103 ods. 1, § 104 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“)v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2015

o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce BelovežaI. časť
Ú V O D N É U S T A N O V E N I E

Článok 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Beloveža.
(2) Obec Beloveža na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Obec Beloveža na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 2 písm. a), b) a d) je kalendárny rok.

II. časť

M I E S T N E D A N E

Článok 2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Článok 3
DAŇ Z POZEMKOV
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a
trvalé trávne porasty
je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov
v m
2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona pre jednotlivé katastrálne územia:
Katastrálne územie orná pôda 0,228 €/m2
Beloveža trvalé tráv. porasty 0,030 €/m2
(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m
2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník nepreukáže ocenenie lesných pozemkov
znaleckým posudkom, obec použije v zmysle § 7 ods. 5 zákona hodnotu pozemku 0,030 €/m ².
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu
záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy
je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov
v m
2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona:
Záhrady
1,500 €/m2
Zastavané plochy a nádvoria 1,500 €/m2
Ostatné plochy s výnimkou stav. pozemkov 1,500 €/m2
Stavebné pozemky 15,277 € /m2
(4) Správca dane určuje v zmysle § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:
a)
0,60 % za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
b)
0,50 % za záhrady,
c)
0,50 % za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d)
0,50 % za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e)
0,50 % za stavebné pozemky.

Článok 4
DAŇ ZO STAVIEB
(1 ) Správca dane určuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m
2 zastavanej plochy takto:
a)
0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b)
0,050 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c)
0,200 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d)
0,133 € za samostatne stojace garáže,
e)
0,330 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
f)
0,330 € za stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu
g)
0,150 € za ostatné stavby.
(3) Sadzba dane uvedená v článku 1 sa v zmysle § 12 ods. 3 zákona zvyšuje pri viacpodlažných
stavbách o
0,033 € za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Článok 5
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov zmysle § 17 ods. 2 zákona
na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých
zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. a II.
stupňa,
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného
vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a
pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
e) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch,
prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach,
národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených
ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného
významu,
f) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky),
(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb v zmysle § 17 ods. 3
zákona na stavby užívané na charitatívne účely, múzeá a galérie,
(3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov v zmysle §17 ods. 2 zákona
takto:
a)
75 % z daňovej povinnosti na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením,
b)
50 % z daňovej povinnosti na pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej
doprave
c)
50 % z daňovej povinnosti na pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na
ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju
hlavnú činnosť
(4) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov v zmysle § 17 ods. 3
zákona takto:
a)
50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako
70 rokov,
b)
50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace
ako garáž vo vlastníctve osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich
dopravu.

Článok 6
DAŇ ZA PSA
(1) Ročná sadzba dane je 10,00 € za každého psa.
(2) Správca dane vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie psov evidenčnú známku psa za
úhradu
2,00 . Známka obsahuje názov obce a evidenčné číslo psa. Doteraz vydané evidenčné
známky zostávajú v platnosti. V prípade, ak bude evidenčná známka odcudzená alebo stratená,
vydá správca dane držiteľovi psa za úhradu
2,00 €.

Článok 7
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Beloveža.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, prenosné garáže, trvalé parkovanie
mimo stráženého parkoviska.
(4) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je
0,20 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
(5) Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba
2,00 € za každý aj začatý m2 a jedno
parkovacie miesto.
(6) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu v Beloveži a to pred začatím užívania verejného priestranstva,
výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva
.
(7) Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv
na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v
Beloveži skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo
bolo uvedené do pôvodného stavu.
(8) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a) jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej
povinnosti na Obecnom úrade v Beloveži.
c) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu
miestnej dane na Obecnom úrade v Beloveži pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti
daňovníkom.

Článok 8
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
(1) Sadzba dane je 20,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Článok 9
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE MIESTNE DANE
(1) Každý daňovník je povinný daň priznať spôsobom uvedeným pri jednotlivých daniach.
Platobná povinnosť vzniká dňom, ktorý je stanovený pri jednotlivých daniach, prípadne dňom,
kedy bola naplnená skutková podstata pre výrub dane alebo kedy sa správca dane dozvedel
o skutočnosti, ktorá je predmetom dane.
(2) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 1 € nebude vyrubovať.
(3) Správu miestnych daní vykonáva Obec Beloveža, v mene ktorej vystupuje starosta obce.
Administratívnu stránku správy miestnych daní vykonáva obecný úrad.

III. ČASŤ
M I E S T N Y   P O P L A T O K

Článok 10
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
(1) Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov je:
a) pre fyzickú osobu
0,0274 € za osobu a kalendárny rok u poplatníkov podľa § 77 ods. 2,
písm. a) zákona
b) pre právnické osoby a podnikateľov
0,0411 € za osobu a kalendárny rok u poplatníkov
podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona
(2) Sadzba poplatku vypočítaná podľa odseku 1 písm. a) sa vynásobí koeficientom
0,5, čo
predstavuje
5,00 € ročne pri osobách, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého
(prechodného) pobytu minimálne 90 po sebe idúcich dní v priebehu zdaňovacieho obdobia. Týka
sa to:
a) osôb, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia obce Beloveža,
b) osôb, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého (prechodného) pobytu.
(3) Sadzba poplatku vypočítaná podľa odseku 1 písm. a) sa vynásobí koeficientom
0,5, čo
predstavuje
5,00 € ročne aj u osôb, ktoré v obci nemajú ani trvalý ani prechodný pobyt, ale sú
vlastníkmi, alebo užívateľmi nehnuteľnosti (napr. rodinný dom, chata, byt, nebytový priestor,
pozemná stavba, záhrada ovocný sad, trvalý trávny porast).
(4) Osoby uvedené v odseku 2 sú povinné preukázať správcovi poplatku doklady odôvodňujúce
použitie príslušného koeficientu
do konca februára príslušného kalendárneho roka a to:
a) osoby, ktoré študujú, potvrdenie o návšteve školy,
b) osoby, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého (prechodného) pobytu minimálne
90 po sebe nasledujúcich dní v priebehu zdaňovacieho obdobia, potvrdenie zamestnávateľa.
(5) Poplatok vyrubí správca poplatku platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku vychádza
správca poplatku z údajov evidencie ohlasovne, inak z údajov, ktoré sú mu známe v čase vydávania
platobného výmeru.
(6) Poplatok je splatný naraz
do 31.3. bežného roka.
(7) Správu poplatku vykonáva Obec Beloveža, v mene ktorej vystupuje starosta obce.
Administratívnu stránku správy poplatku vykonáva obecný úrad v súčinnosti so subjektom
zabezpečujúcim zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.

IV. č a s ť
Z Á V E R E Č N É   U S T A N O V E N I A

Článok 11
(1) Na konanie vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa vzťahujú osobitné právne predpisy a to zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon NR SR č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
(2) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža zo
dňa 14.12.2014.
(3) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Beloveži dňa 8.12.2015
a nadobúda účinnosť 01.01.2016.

Peter Mikula
starosta obce

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Utorok, 08 December 2015 15:21