Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0101Uznesenie č.4/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 26.8.2017


Stiahnuť PDF


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Leškaniča a p. Basára, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:6       zdržalo sa:0       proti:0 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a jeho spolufinancovanie vo výške 5% zo sumy dotácie.
       Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku p. Špakovi – SPAKbuild s.r.o o výmere cca 200 m2 za cenu 2 €/m2.
       Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovanie posedenia pre seniorov ku  Dňu úcty k starším.
       Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

Overovatelia:
      MUDr. Leškanič
      p. Basár
Zapisovateľ: 
      Mgr.  Dulenčin
Starosta obce:
      Mikula Peter

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Štvrtok, 31 August 2017 13:11