Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0130Výberové konanie ZŠ

Stiahnutie súboruPDF


Obec Beloveža
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: 

 

Základná škola, Beloveža 16,  086 14  Hažlín 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

 

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy 
  • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania: 

 

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach 
  • doklad o absolvovaní 1. atestácie 
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 
  • profesijný životopis 
  • návrh koncepcie rozvoja školy 
  • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 31.7.2018 na adresu: 

 

Obec Beloveža, Beloveža č. 94, 086 14 Hažlín 

v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Pondelok, 02 Júl 2018 07:49