Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0236Návrh bodov programu do pozvánky na 2. Zasadnutie ObZ
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
4. Voľba predsedu a členov komisie pre prešetrovanie sťažností
5. Voľba zástupcov obce do rady školy materskej školy a rady školy základnej školy
6. Schválenie osôb oprávnených viesť obecné vozidlá
7. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
8. Štatút obce
9. Zmena Poriadku odmeňovania zamestnancov
10. Poriadok odmeňovania poslancov, členov komisií - neposlancov a zapisovateľa
11. Zmena Zásad o úhradách za poskytované služby
12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v Beloveži pre školský rok 2019/2020
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
14. Informácia o správach z kontrol hlavného kontrolóra
15. Audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2017
16. Výročná správa obce za rok 2017
17. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021
18. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019- 2021
19. Rôzne
20. Záver 

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google