Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0146Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža

Stiahnuť PDF 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža

 

         Obecné zastupiteľstvo v Beloveži uznesením č. 1/3/2019 zo dňa 14.01.2019             v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

v y h l a s u j e

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Beloveža, ktorá sa uskutoční dňa 25.02.2019 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beloveži.

 

         Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 11.02. 2019 do 15.30 hod. v zapečatenej obálke na adresu:

Obecný úrad Beloveža
Beloveža 94
086 14 Hažlín

Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra obce Beloveža – Neotvárať!“

          Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

         Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Deň nástupu do zamestnania je 01.03.2019. Rozsah pracovného času je stanovený 20 hodín mesačne (kratší pracovný čas). 

Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na voľbu hlavného kontrolóra obce Beloveža:

-        meno a priezvisko,

-        titul,

-        dátum narodenia,

-        trvalé bydlisko,

-        telefonický kontakt,

-        e-mailový kontakt,

-        overená kópia dokladov o dosiahnutom  najvyššom vzdelaní,

-        kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov, ak ich kandidát absolvoval,

-        výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania prihlášky,

-        profesijný štruktúrovaný životopis,

-        motivačný list,

-        čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-        čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov,

-        písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ o GDPR za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža.

 

Ďalšie predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 

-        znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia mesta, zákon o finančnej kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí, zákon o sťažnostiach a ďalších právnych predpisov  týkajúcich sa činnosti obce,

-        užívateľské ovládanie počítača,

-        občianska a morálna bezúhonnosť.

 

 

V Beloveži dňa 14.01.2019                                               Jozef Kostura

                                                                                     starosta obce 

 Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Štvrtok, 17 Január 2019 08:23