Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310604Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2011

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za  komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, pozemkov, stavieb, bytov, ďalej daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, atď.

 

Obec Beloveža v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 7 ods. 1, 2 a 3, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6,  § 103 ods. 1, § 104 ods. 1  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a  drobné stavebné odpady    v znení neskorších predpisov

v  y  d  á  v a

VšeobecnE   záväzné  nariadenie

č.2/2011

 

o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

na území obce Beloveža

 I. časť

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E

§ 1

 

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady      drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce Beloveža.

 

(2) Obec Beloveža na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľností

b) daň za psa

c) daň za užívanie verejného priestranstva

d) daň za ubytovanie

e) daň za predajné automaty

f) daň za nevýherné hracie prístroje

 

(3) Obec Beloveža na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady      drobné   stavebné  odpady.

(4) Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

 

II. časť

MIESTNE DANE

 § 2

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a) daň z pozemkov

b) daň zo stavieb

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

§ 3

DAŇ  Z POZEMKOV

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona pre jednotlivé katastrálne územia:

Katastrálne územie          orná pôda                         0,228 €/m2

Beloveža                           trvalé tráv. porasty          0,030 €/m2

(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku  zistenej  na  1  m2   podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej  hodnoty  majetku. Ak daňovník nepreukáže ocenenie lesných pozemkov  znaleckým posudkom  obec bude postupovať v zmysle znaleckého posudku č. 8/2005 Ocenenie lesných pozemkov podľa katastrálneho územia.

(3)Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2  uvedenej v prílohe č. 2 zákona:

Záhrady                                                                              1,500 €/m2

Zastavané plochy a nádvoria                                              1,500 €/m2

 

Ostatné plochy s výnimkou stav. pozemkov                      1,500 €/m2

 

Stavebné pozemky                                                           15,277 € /m2

 

(4) Ročná sadzba dane je pre všetky druhy pozemkov 0,25 % zo základu dane.

 

(5) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje /§ 8 ods. 2 zákona/ takto :

Ø  0,60 %  zo základu dane za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady

Ø  0,80 %  zo základu dane za trvalé trávne porasty

Ø  0,50 %  zo základu dane za záhrady

Ø  0,50 %  zo základu dane za zastavané plochy a nádvoria

Ø  0,50 %  zo základu dane za ostatné plochy

§ 4

DAŇ  ZO  STAVIEB

 

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033  EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

 

(2 )Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa upravuje / § 12 ods.2 zákona / takto :

 

Ø  0,0332 € za  stavby  na  bývanie  a  ostatné  stavby    tvoriace  príslušenstvo  hlavnej  stavby,

Ø  0,050 € za   stavby  na   pôdohospodársku     produkciu,  skleníky,  stavby   využívané    na skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou  stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej  produkcie a stavieb na administratívu,

Ø  0,200 €    za  stavby   rekreačných  a   záhradkárskych   chát  a   domčekov  na   individuálnu rekreáciu,

Ø  0,1327 € za  samostatne  stojace  garáže  a samostatné  stavby  hromadných  garáží  a stavby           určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,

Ø  0,3319 €  za  priemyselné  stavby  a  stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu  s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,

Ø  0,500 €   za  stavby  na  ostatnú  podnikateľskú  činnosť  a  zárobkovú  činnosť, skladovanie a administratívu

Ø  0,150  € za ostatné stavby

 

 

(3) Upravená sadzba dane uvedená v § 4 ods. 2 sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,033 €  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia /§ 12 ods. 3 zákona/.

 

§ 5

DAŇ  Z  BYTOV

 

(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

§ 6

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov / § 17 ods. 2 zákona / na:

Ø  pozemky tvoriace  jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou     slúžiacou ako

úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou  správou  cirkví a náboženských

spoločností    a ak ide o    cirkvi a náboženské spoločností registrované štátom,

Ø  pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,

Ø  močiare, plochy  slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma

hygienickej ochrany   vodných   zdrojov   I. stupňa   a   II.  stupňa,   pásma  ochrany

prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd

stolových I. a II. stupňa,

Ø  časti pozemkov, na ktorých    zriadené  meračské  značky, signály a iné  zariadenia bodov, geodetických   základov,   stožiare  rozvodu   elektrickej  energie,  stĺpy  telekomunikačného vedenia a  televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích  plynov a     pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

Ø  pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

Ø  pozemky v národných parkoch, chránených  areáloch,  prírodných  rezerváciách,  prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,

Ø  lesné  pozemky  od  nasledujúceho  roka  po  vzniku   holiny  do  roku   plánovaného  začatia výchovnej ťažby /prvej prebierky/,

 

(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb / § 17 ods. 3 zákona/ na :

Ø  stavby  a ich častí slúžiace na úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou  správou  cirkví  a  náboženských  spoločností  a  ak  ide  o  cirkvi  a  náboženské   spoločností registrované štátom

Ø  stavby užívané na charitatívne účely, múzeá a galérie,

 

(3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov / §17 ods. 2 zákona / takto :

Ø  75 %  z daňovej  povinnosti  na  rokliny,  výmole,  vysoké medze  s kroviskami  a kamením,    poľné cesty evidované ako ostatná plocha

Ø  50 %  z daňovej  povinnosti  na  pozemky  funkčne spojené so  stavbami slúžiacimi verejnej doprave

Ø  50 %  z daňovej povinnosti na  pozemky, s výnimkou  pozemkov v zastavanej časti obce, na           ktorých vykonávajú  samostatne  hospodáriaci  roľníci  poľnohospodársku výrobu ako

svoju hlavnú činnosť

 

(4) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov / §17 ods. 3 zákona /  takto:

Ø  50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a  byty vo  vlastníctve občanov    starších   ako   70   rokov,

Ø  50 %  z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace  ako  garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové  vozidlo používané na ich dopravu.

 

(5) Správca dane ustanovuje, že vekovú hranicu občanov uvedenú v § 17 ods. 2 a 3 zákona zvyšuje zo 62 rokov na 70 rokov /§ 17 ods.4 zákona/.

 

(6) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dní, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

7) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti  rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností  a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

8) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Za zmeny skutočností  rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

 

(9) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

(10) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného  predpisu.

 

(11) Ak si daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť v stanovenom termíne správca dane mu uloží pokutu v súlade s § 35 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Ak nebude daň  zaplatená včas, alebo ak nebude odvedená v správnej výške, správca dane vyrubí sankčný úrok v zmysle § 35b zák. SNR č. 511/1992 Zb.

 

(12) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

 

(13) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná  naraz do 15 dní odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti platobného  výmeru.

 

(14) Daň ani jej rozdiel nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí päť  rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 

(15) Ak bol pred uplynutím lehoty podľa ods. 3 vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo jej rozdielu, plynie päťročná lehota znovu od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o tomto úkone vyrozumený. Vyrubiť daň alebo rozdiel dane však je možné najneskôr do desiatich rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla oznamovacia povinnosť alebo v ktorom vznikla daňová povinnosť bez oznamovacej povinnosti.

 

(16) Na konanie vo veciach miestnych daní sa vzťahujú osobitné právne predpisy, a to zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a  poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v  znení neskorších predpisov.

 

(17) Správu miestnych daní vykonáva Obec Beloveža, v mene ktorej vystupuje starosta obce. Administratívnu stránku správy miestnych daní vykonáva obecný úrad.

 

(18) Správca dane má právo kedykoľvek sa presvedčiť o správnosti údajov daňovníkov jednotlivých miestnych daní a o dodržiavaní podmienok určených pri stanovených daniach.

 

(19)  Daňovník je povinný dodržiavať podmienky pri stanovení dane a umožniť správcovi dane a hlavnému  kontrolórovi obce vstup do prevádzkových (obchodných)  miestností, predložiť mu účtovné doklady a iné požadované údaje, ktoré súvisia s daňou, podať informácie a  spolupracovať pri stanovení dane, alebo kontrole  správnosti vykazovania.

 

(20) Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

 

(21) Dane sa platia v hotovosti do pokladne OcÚ Beloveža, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet obce v peňažnom ústave. Spôsob platenia určí správca dane.

 

(22) Ak daňovník uhradil obci vyššiu daň, ako bol povinný uhradiť, obec daň daňovníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti a to na základe písomnej žiadosti poplatníka, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.

 

(23) Správca dane nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3,32  EUR.

 

§ 7

Daň za psa

 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo    právnickou osobou.

 

(2) Predmetom dane za psa nie je

a)      pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b)      pes umiestnený v útulku zvierat,

c)      pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným

postihnutím

 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a)      vlastníkom psa alebo

b)      držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

(4) Základom dane je počet psov.

 

(5) Ročná sadzba dane je 10,00  za každého psa.

 

(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to písomne oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

 

(9) Správca dane vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie psov evidenčnú známku psa za úhradu 2,00. Známka obsahuje názov obce a evidenčné číslo psa. Doteraz vydané evidenčné známky zostávajú v platnosti. V prípade, ak bude evidenčná známka odcudzená alebo stratená, vydá správca dane držiteľovi psa za úhradu 2,00 € .

 

(10) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

 

§ 8

Daň za užívanie verejného priestranstva

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Beloveža a to najmä cesta, parkovisko, miestna komunikácia, verejná zeleň, sadové plochy, ďalšie verejné plochy, ako aj všetky verejne prístupne pozemky účelovo určené k státiu cestných motorových vozidiel.

 

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia  cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, prenosné garáže, trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska a podobne.

 

(4) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby  vyznačením (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste.

 

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2  alebo parkovacie miesto.

 

(7) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 0,20 € za  každý aj  začatý m2  osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 2,00  za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

(8) Daňová povinnosť vzniká dňom skutočného užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

 

Daňovník je povinný  osobne   alebo  písomne  podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Beloveži  a to  pred  začatím užívania  verejného priestranstva, výnimočne v deň,  v ktorom  sa má  realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá    alebo  môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Beloveži skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

(10) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:

a) jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu

b) pri  dobe užívania verejného  priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Beloveži.

c) pri  dobe užívania verejného  priestranstva dlhšie ako 15 dní  a to týždennými  alebo mesačnými splátkami, pričom  termín a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom  úrade v Beloveži pri  ohlásení vzniku  daňovej povinnosti daňovníkom

 

§ 9

Daň za ubytovanie

 

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania (ďalej len „zariadenie“).

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

(3) Základom dane je počet prenocovaní.

(4) Sadzba dane je 0,20 € za osobu a prenocovanie.

 

(5) Daň v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň  fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné  ubytovanie (ďalej len „prevádzkovateľ).

O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.

 

(6) Prevádzkovateľ je povinný predkladať správcovi dane mesačne vyúčtovanie do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca a to aj v prípade, ak mu v príslušnom kalendárnom mesiaci nevznikla daňová povinnosť, a zároveň odviesť vybranú daň v tejto lehote na účet správcu dane, resp. zaplatiť ju do pokladne obecného úradu.

 

§ 10

Daň za predajné automaty

 

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“).

 

(2) Predmetom dane nie sú predajné automaty vydávajúce:

a)      lístky hromadnej dopravy,

b)      parkovacie lístky,

c)   ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných  chorôb.

 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

(4) Základom dane je počet predajných automatov.

 

(5) Sadzba dane je 40,00  za jeden predajný automat a kalendárny rok,

 

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je  daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

 

(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to písomne oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce obdobie, za ktoré bola daň zaplatená pri splnení si náležitosti podľa čl. 36 ods. 2

 

(9) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Hertníku.  Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.

 

§ 11

Daň za nevýherné hracie prístroje

 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

 

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a)      elektronické prístroje na počítačové hry,

b)      mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavne hry.

 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

(5) Sadzba dane je 20,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok

 

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

 

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to písomne oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce obdobie, za ktoré bola daň zaplatená pri splnení si náležitosti podľa čl. 36 ods. 2

 

(9) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Beloveži.  Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.

 

 

 

§ 12

Spoločné ustanovenia PRE MIESTNE DANE

 

(1) Každý daňovník je povinný daň priznať spôsobom uvedeným pri jednotlivých daniach. Platobná povinnosť vzniká dňom, ktorý je stanovený pri jednotlivých daniach, prípadne dňom, kedy bola naplnená skutková podstata pre výrub dane alebo kedy sa správca dane dozvedel o skutočnosti, ktorá je predmetom dane.

 

(2) Ak si daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť v stanovenom termíne správca dane mu uloží pokutu v súlade s § 35 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Ak nebude daň  zaplatená včas, alebo ak nebude odvedená v správnej výške, správca dane vyrubí sankčný úrok v zmysle § 35b zák. SNR č. 511/1992 Zb.

 

(3) Daň ani jej rozdiel nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí päť  rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 

(4) Ak bol pred uplynutím lehoty podľa ods. 3 vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo jej rozdielu, plynie päťročná lehota znovu od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o tomto úkone vyrozumený. Vyrubiť daň alebo rozdiel dane však je možné najneskôr do desiatich rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla oznamovacia povinnosť alebo v ktorom vznikla daňová povinnosť bez oznamovacej povinnosti.

 

(5) Na konanie vo veciach miestnych daní sa vzťahujú osobitné právne predpisy, a to zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a  poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v  znení neskorších predpisov.

 

(6) Správu miestnych daní vykonáva Obec Beloveža, v mene ktorej vystupuje starosta obce. Administratívnu stránku správy miestnych daní vykonáva obecný úrad.

 

(7) Na výkon kontroly u miestnych poplatkov, ktoré boli zrušené sa primerane použijú ustanovenia právnych predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Právne účinky procesných úkonov, ktoré nastali pred účinnosťou citovaného zákona, zostávajú zachované. Zachovaná zostáva i miestna príslušnosť správcu daní a poplatku, ktorá bola pri zrušených poplatkoch pri ich poslednom vyrubení.

 

(8) Správca dane má právo kedykoľvek sa presvedčiť o správnosti údajov daňovníkov jednotlivých miestnych daní a o dodržiavaní podmienok určených pri stanovených daniach.

 

(9) Daňovník je povinný dodržiavať podmienky pri stanovení dane a umožniť správcovi dane a hlavnému  kontrolórovi obce vstup do prevádzkových (obchodných)  miestností, predložiť mu účtovné doklady a iné požadované údaje, ktoré súvisia s daňou, podať informácie a  spolupracovať pri stanovení dane, alebo kontrole  správnosti vykazovania.

 

(10) Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

 

(11) Dane sa platia v hotovosti do pokladne OcÚ Beloveža, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet obce v peňažnom ústave. Spôsob platenia určí správca dane.

 

(12) Ak daňovník uhradil obci vyššiu daň, ako bol povinný uhradiť, obec daň daňovníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti a to na základe písomnej žiadosti poplatníka, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.

 

(13) Správca dane nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3,32 €.

 

 

III. časť

Miestny poplatok

 

§ 13

Miestny poplatok  za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

(1)   Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce a jeho častí.

 

(2) Poplatníkom za odpady je

a)fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

alebo ktorá je na území obce alebo jej časti oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový

priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,

vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok

v zastavanom území  obce  okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v

katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),

b)      právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území

obce alebo jeho časti na iný účel ako na podnikanie,

c)podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce

alebo jeho časti na účely podnikania.

 

(3) Ak má fyzická osoba v obci alebo jeho časti trvalý aj prechodný pobyt, platí iba z dôvodu trvalého pobytu. V prípade ak fyzická osoba má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.

 

(4) Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí

a) vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  alebo

ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo správca

určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí;  ak nedošlo  k   určeniu  zástupcu alebo správcu, obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len

"platiteľ").  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo       poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ.

 

(5) Poplatková povinnosť  vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

 

(6) Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych  odpadov a drobných a stavebných odpadov  je

a)      pre fyzickú osobu, ročne to činí 10 €  na jednu osobu u poplatníkov podľa §    77 ods. 2 písm. a/

b)      pre právnické osoby a podnikateľov, ročne to činí 15,00 na jednu osobu u poplatníkov podľa   § 77 ods. 2 písm. b/ a c/

 

(7) Sadzba poplatku vypočítaná podľa  ods. 3 sa vynásobí koeficientom 0,5 čo činí 5,00 €  ročne pri  osobách, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého (prechodného) pobytu  minimálne 90 po sebe idúcich dní v priebehu zdaňovacieho obdobia. Týka sa to:

a)   osôb, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia obce Beloveža,

b)    osôb, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého (prechodného) pobytu .

 

Sadzba poplatku vypočítaná podľa  ods. 3 sa vynásobí koeficientom 0,5 čo činí 5,00   aj u osôb, ktoré v obci nemajú ani trvalý ani prechodný pobyt, ale sú vlastníkmi, alebo užívateľmi  nehnuteľnosti /napr. rod. dom, chata, byt, nebytový priestor, pozemná stavba, záhrada ovocný sad, trvalý trávny porast/.

 

(8) Osoby uvedené v ods. 7 a/ b/ a c/ sú povinné preukázať  správcovi poplatku doklady odôvodňujúce použitie  príslušného koeficientu do konca februára  príslušného kalendárneho roka a to

a)      osoby, ktoré študujú, potvrdenie o návšteve  školy,

b)      osoby, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého  (prechodného) pobytu minimálne

90      po sebe nasledujúcich dní v priebehu zdaňovacieho obdobia, potvrdenie zamestnávateľa.

 

(9) Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  skončenia obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci

a)      svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného

pobytu (ďalej  len „identifikačné údaje“); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b)

alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania,

identifikačné číslo (IČO),

b)      identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,

c)      údaje  rozhodujúce  na  určenie  poplatku  podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je

zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží  aj doklady potvrdzujúce

uvádzané    údaje; ak súčasne  požaduje zníženie alebo  odpustenie poplatku podľa § 83

zákona o miestnych daniach aj  doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie

poplatku.

(10) Poplatok vyrubí správca poplatku platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku vychádza správca poplatku z údajov  evidencie ohlasovne, inak z údajov, ktoré sú mu známe v čase vydávania platobného výmeru.

 

(11) Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť  poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

(12) V prípade vzniku, zmeny alebo zániku poplatníckej  povinnosti v priebehu kalendárneho roka, správca poplatku zohľadní túto skutočnosť dodatočným platobným výmerom. Alikvotnú časť  poplatku za príslušné obdobie vypočíta s presnosťou na dni.

 

(13) Poplatok je splatný :

u poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a), b) a c) naraz do 31. marca bežného roka.

(14) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.

(15) Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3,32  €.

(16) Ak poplatník neplní oznamovaciu povinnosť v stanovenom termíne, správca mu uloží pokutu v súlade s § 35 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Ak nebudú poplatky zaplatené včas, alebo ak nebudú odvedené v správnej výške, správca poplatku vyrubí sankčný úrok v zmysle § 35b zák. SNR č. 511/1992 Zb.

 

(17) Správu poplatku vykonáva Obec Beloveža, v mene ktorej vystupuje starosta obce. Administratívnu stránku správy poplatku vykonáva obecný úrad v súčinnosti so subjektom zabezpečujúcim zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

(18) Správca poplatku má právo kedykoľvek sa presvedčiť o správnosti údajov platiteľov jednotlivých poplatkov a o dodržiavaní podmienok určených pri stanovenom poplatku.

 

(19) Poplatník je povinný dodržiavať podmienky pri stanovení  poplatkov a umožniť správcovi poplatku alebo oddeleniu zabezpečujúcemu súčinnosť a hlavnému  kontrolórovi obce, vstup do prevádzkových (obchodných)  miestností, predložiť im účtovné doklady a iné požadované údaje, ktoré súvisia s poplatkom, podať informácie a  spolupracovať pri stanovení poplatku, alebo kontrole  správnosti vykazovania.

 

(20) Správca poplatku môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti nariadenia v jednotlivých prípadoch na základe žiadosti poplatníka, poplatok znížiť alebo odpustiť. Podobne môže povoliť odklad platenia poplatku.

 

(21) Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne OcÚ Beloveža, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet obce v peňažnom ústave. Spôsob platenia určí správca poplatku.

 

IV.  č a s ť

 

Záverečné  ustanovenia

§ 14

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR   č. 511/1992  Zb.  o  správe  daní  a  poplatkov  v  znení neskorších predpisov.

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Beloveža sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Beloveži a to dňa 15. decembra 2011.

(3) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné nariadenie obce Beloveža na rok 2010 zo dňa 15. decembra 2009 o miestnych daniach a  poplatkoch.

(4) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Beloveži.

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára  2012.

 

 

 

 

 

V Beloveži  dňa 15. decembra 2011       

 

 

 

                                                                                               Miroslav Rohaľ

                                                                                  poverený zástupca starostu obce                                                                         

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli Obce Beloveža:  15. 12. 2011

 

 

 

 


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Streda, 21 December 2011 16:10