Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0216Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011

Všeobecné záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža


Obec Beloveža v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 20 ods. 3 písm. a) zákona č.  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) v znení neskorších predpisov               

 v y d á v a

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E

č. 3/2011

o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža

 

Prvá časť

Úvodné ustaNovenia

  § 1

Účel a predmet

1)      Povinná  školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2)      Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

§ 2

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

 

1)      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“) v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

2)      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v určených dňoch kalendárneho roka, ktoré predchádzajú začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

3)      Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:

a)      meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne  občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

b)      meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

DRUHÁ časť

URČENIE MIESTA A ČASU ZÁPISU

 § 3

 1)      Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Presný dátum a čas zápisu určí riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom.

2)      Zápis sa koná v budove Základnej školy  Beloveža č.16,  Konkrétne miesto - miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis a čas konania zápisu určí riaditeľ základnej školy a v spolupráci so zriaďovateľom zverejní obvyklým spôsobom  najneskôr do 10 dní pred dňom konania zápisu  podľa § 2 ods. 1 a 2 tohto VZN .

 

 

TRETIA časť

ZÁVEREČNÉ  ustaNovenia

 § 4

(1)   Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 331,5 € v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

(2)   Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi

 

§ 5

Účinnosť

 
 

 1.   VZN bolo vyhlásené jeho vyvesením  na úradnej tabuli obce dňa  15.12.2011

 2.   Toto VZN na dobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej  

      tabuli Obce Beloveža.

 


                                                                                               Miroslav Rohaľ

                                                                                poverený zástupca starostu obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google