Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310604Príkaz na vykonanie záchranných prác

Obec Beloveža, Beloveža 94, 086 14 Hažlín

 

P  R Í K A Z

Starostu Obce Beloveža 

 

č. 1 

na vykonanie záchranných prác.

 

Z dôvodu dlhodobých horúčav, nedostatku zrážok, sucha, poklesu výdatnosti prameňa, ktorý zásobuje obec pitnou vodou a bezprostredného ohrozenia zdravia občanov, 

v súlade s ustanovením § 15 ods.1 písm.c) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a §2 ods.3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany  

A) prikazujem

1. Pripraviť text vyhlásenia mimoriadnej situácie a zabezpečiť jeho vyhlásenie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Termín splnenia: ihneď po zasadnutí krízového štábu. Zodpovedá: starosta obce
 

2. Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť ohrozených občanov obce.

Termín splnenia: 9.9.2015. Zodpovedá: starosta obce.

 

3. Zabezpečiť dovoz pitnej vody prostredníctvom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice, OZ Bardejov. 

Termín splnenia: 9.9.2015. Zodpovedá: Peter Mikula, starosta obce

 

4. Určujem miesta na výdaj pitnej vody 
Termín splnenia:       Zodpovedá:

 

5. Určujem osoby zodpovedné za evidenciu odberu pitnej vody.

Termín splnenia: 9.9.2015. Zodpovedá: v texte


6. Kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove za účelom kontroly vzoriek vody. 

Termín splnenia:       Zodpovedá:

 

7. Upraviť režim vyučovania v základnej škole a materskej škole.

Termín splnenia:       Zodpovedá:

 

8. Informácie do hromadných informačných prostriedkov bude podávať Peter Mikula, starosta obce.

Termín splnenia: počas vyhlásenej mimoriadnej situácie      Zodpovedá: starosta obce

 

B) Záverečné ustanovenie

C)

1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 9.9.2015.

2. Kontrolu plneniu úloh vyplývajúcich z príkazu poverujem.....

 

V Beloveži 9.9.2015. Peter Mikula, starosta


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google