Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p4240330Príkaz k odvolaniu síl a prostriedkov na vykonanie záchranných prác

P  R Í K A Z

Starostu Obce Beloveža 

č. 2 

k odvolaniu síl a prostriedkov na vykonanie záchranných prác.

 

Z dôvodu odvolania mimoriadnej situácie v územnom obvode obce Beloveža dňa 22.9.2015 o 20:00 hod. v súlade s ustanovením § 15 ods.1 písm.c) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a §2 ods.3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany  

A. prikazujem

1. 
Pripraviť text odvolania mimoriadnej situácie a zabezpečiť jeho vyhlásenie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Termín splnenia: ihneď po zasadnutí krízového štábu. Zodpovedá: starosta obce

2. Informovať obyvateľstvo o odvolaní mimoriadnej situácie v obci.
Termín splnenia: ihneď po zasadnutí krízového štábu. Zodpovedá: starosta obce

3. Oznámiť odvolanie mimoriadnej situácie Okresnému úradu Bardejov.
Termín: ihneď po zasadnutí krízového štábu. Zodpovedá: starosta obce

4. Oznámiť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice, OZ Bardejov rozhodnutie o ukončení dodávok pitnej vody.
Termín splnenia: 22.9.2015. Zodpovedá:

B. Záverečné ustanovenie

1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 20.9.2015

V Beloveži 20.9.2015, Peter Mikula, starosta


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google