Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p5090410Uznesenie č.6/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 8.12.2017


Stiahnuť PDF
Uznesenie č.6/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 8.12.2017

1.      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Jaroslava Jurča

Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov MUDr Leškaniča a p. Čušku, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

3.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2017.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

4.      Obecné zastupiteľstvo v Beloveži v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z.o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A) s c h v a ľ u j e

1. Rozpočet obce na rok 2018 v celkovom objeme 326 610 €.

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu 332 610 €

Výdavky bežného rozpočtu 312 626 €

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu 0 €

Výdavky kapitálového rozpočtu 0 €

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie 0 €

Výdavkové finančné operácie 19 984 €

2. Štruktúru príjmov a výdavkov rozpočtu v platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácii

rozpočtu podľa prílohy č.1

B) b e r i e n a v e d o m i e

1. Návrh rozpočtu obce na roky 2019, 2020 podľa prílohy č.1

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018-2020.

C) Obec Beloveža nebude uplatňovať programy obce podľa § 4 odstavec 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2017.

Za: 6      zdržalo sa:0        proti:0

6.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.

Za:6       zdržalo sa:0        proti:0

7.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2017 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Beloveži pre školský rok 2018/2019.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

8.      Obecné zastupiteľstvo odporúča vykonať odpočet vodomerov v termíne od 14.12.2018 do 31.1.2018

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

9.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj auta Fiat Ducato.

Za: 6      zdržalo sa:0       proti:0

10.  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dohodu o používaní vozidla medzi TJ Beloveža a Obcou Beloveža.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

11.  Obecné zastupiteľstvo súhlasí

a) so spracovaním štúdie na zmenu Územného plánu Obce Beloveža,

b) so začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií Obce Beloveža

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

 

 

Overovatelia:

MUDr. Leškanič

p. Čuška

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin

Starosta obce:

               Mikula Peter


Príloha 1 - Schválený rozpočet 2018 s pripomienkami

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017 s pripomienkami

Stanovisko_HK_k_navrhu_rozpoctu_2018-2020

Príloha č. 2 - Uznesenie k rozpočtu 2018

Zmeny a doplnky VZN_4-2016 o zabezpečení dodávky vody a poplatk

Hlavička - zmena rozpočtu 2017

Hlavička rozpočet 2018

VZN 1-2017 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1.r. ZŠ


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Pondelok, 02 Júl 2018 07:48