Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0101Záverečný účet obce Beloveža za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2018


Hlavný kontrolór Obce Beloveža


V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Beloveža za rok 2018.

kliknite sem: Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Beloveža za rok 2018 


Záverečný účet Obce Beloveža za rok 2018


Návrh na uznesenie:

a) Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.

b) Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.

c) Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018.

kliknite sem: Záverečný účet Obce Beloveža za rok 2018  
Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Štvrtok, 18 Apríl 2019 09:25