Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p5090411Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Program schôdze Obecného zastupiteľstva

PROGRAM

schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži

(termín: dňa 27.06.2019 o 17.00 hod.)

 

 

1.     Otvorenie

 

2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

3.     Schválenie programu

 

4.     Zefektívnenie fungovania webovej stránky obce

 

5.     Vyhodnotenie folklórneho festivalu

 

6.     Informácia o možnostiach vytvorenia sociálneho podniku v obci

 

7.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

 

8.     Informácia o možnostiach dokončenia rozostavanej kanalizácie a prevádzkovania obecného vodovodu

 

9.     Rôzne

 

10.   Záver

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Beloveži návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beloveža na II. polrok 2019:

Následné finančné kontroly   

1. Kontrola hospodárenia, príjmov a výdavkov základnej školy za rok 2018

Pravidelné kontroly

1. Kontroly vykonávané na základe podnetov, uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža, kontroly vykonávané na základe vlastného uváženia.

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za I. polrok 2019.

3. Kontrola zameraná na dodržiavanie prijatých opatrení a aplikácia odporúčaní v zmysle výsledkov predchádzajúcich kontrol a ich následná aplikácia v nasledujúcom účtovnom období

Ostatné úlohy a činnosti hlavného kontrolóra:

1. Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu Obce Beloveža na roky 2020-2022.

2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019


 
Aktuality Spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Beloveža

P O Z V Á N K A

na Valné zhromaždenie Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové
spoločenstvo Beloveža
, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 16. júna 2019 o 13:00 hodine
v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Beloveži

Program zasadnutia:

1. Prezentácia
2. Privítanie a úvod
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba mandátovej volebnej a návrhovej komisie
5. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva
6. Správa dozornej rady
7. Odvolávanie podpredsedu výboru
8. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
9. Zmena základných dokumentov spoločenstva v zmysle novely zákona o pozemkových spoločenstvách účinnej od 1.7.2019
10. Diskusia
11. Prijatie uznesenia z valného zhromaždenia
12. Záver

Stiahnuť pozvánku

S
tiahnuť Zmluvu o založení pozemkového spoločenstva

 
Program na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.05.2019

1.       Otvorenie

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Voľba komisie

4.       Záverečný účet 2018

5.       Protispoločenská smernica

6.       Organizačné zabezpečenie  folklórneho festivalu 9.6.2019

7.     Obstaranie  motorového vozidla /typ dodávka/  na obecné účely

8.     Sťažnosti občanov

9.     Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“

 
Záverečný účet obce Beloveža za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2018


Hlavný kontrolór Obce Beloveža


V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Beloveža za rok 2018.

kliknite sem: Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Beloveža za rok 2018 


Záverečný účet Obce Beloveža za rok 2018


Návrh na uznesenie:

a) Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.

b) Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.

c) Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018.

kliknite sem: Záverečný účet Obce Beloveža za rok 2018  
 
Informácie pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu

 

                                                                                                                                                                    Bližšie informácie, kliknite TU

                                                                                                                                                                    Dátum a čas konania volieb


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky  sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h

 Oznámenie

o zverejnení emailovej adresy obce Beloveža na doručovanie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 17