Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0165Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Program na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05.08.2019

Program na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05.08.2019

 

1.       Otvorenie

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Schválenie programu

4.    Schválenie investičného zámeru pre kúpu nehnuteľnosti za účelom zriadenia obecného  

        podniku    prevádzka predajne potravín

 
Zápisnica zo zasadnutia ObZ 20.5.2019
Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.05.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie záverečného účtu 2018
4. Protispoločenská smernica
5. Obstaranie motorového vozidla /typ dodávka/
6. Sťažnosť občana
7. Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“
8. Diskusia
9. Záver

Zápisnica na stiahnutie TU
 
Uznesenie č.1/7/2019 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 25.02.2019

U Z N E S E N I A

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2019

 

 

UZNESENIE č. 1/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži

schvaľuje

program na zasadnutie ako celok

 

UZNESENIE č. 1/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži

berie na vedomie

určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 

UZNESENIE č. 1/9/2019

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži

schvaľuje

výsledok voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža Ing. Miloša Mikulu na funkčné obdobie od 01.03.2019 do 28.02.2025

 

UZNESENIE č. 1/10/2019

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži

zamieta

požiadavku Ing. Jána Čičvaru na odkúpenie parciel 869/10, 869/11,869/2,895/9 ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Svoje stanovisko odôvodnili tým, že je to strategické územie na plánovanú rekonštrukciu obecného vodovodu.


Stiahnuť Zápisnicu zasadnutia TU: 

 
Program schôdze Obecného zastupiteľstva

PROGRAM

schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži

(termín: dňa 27.06.2019 o 17.00 hod.)

 

 

1.     Otvorenie

 

2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

3.     Schválenie programu

 

4.     Zefektívnenie fungovania webovej stránky obce

 

5.     Vyhodnotenie folklórneho festivalu

 

6.     Informácia o možnostiach vytvorenia sociálneho podniku v obci

 

7.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

 

8.     Informácia o možnostiach dokončenia rozostavanej kanalizácie a prevádzkovania obecného vodovodu

 

9.     Rôzne

 

10.   Záver

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Beloveži návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beloveža na II. polrok 2019:

Následné finančné kontroly   

1. Kontrola hospodárenia, príjmov a výdavkov základnej školy za rok 2018

Pravidelné kontroly

1. Kontroly vykonávané na základe podnetov, uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža, kontroly vykonávané na základe vlastného uváženia.

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za I. polrok 2019.

3. Kontrola zameraná na dodržiavanie prijatých opatrení a aplikácia odporúčaní v zmysle výsledkov predchádzajúcich kontrol a ich následná aplikácia v nasledujúcom účtovnom období

Ostatné úlohy a činnosti hlavného kontrolóra:

1. Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu Obce Beloveža na roky 2020-2022.

2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019


 
Aktuality Spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Beloveža

P O Z V Á N K A

na Valné zhromaždenie Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové
spoločenstvo Beloveža
, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 16. júna 2019 o 13:00 hodine
v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Beloveži

Program zasadnutia:

1. Prezentácia
2. Privítanie a úvod
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba mandátovej volebnej a návrhovej komisie
5. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva
6. Správa dozornej rady
7. Odvolávanie podpredsedu výboru
8. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
9. Zmena základných dokumentov spoločenstva v zmysle novely zákona o pozemkových spoločenstvách účinnej od 1.7.2019
10. Diskusia
11. Prijatie uznesenia z valného zhromaždenia
12. Záver

Stiahnuť pozvánku

S
tiahnuť Zmluvu o založení pozemkového spoločenstva

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 17