Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0309Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža

Stiahnuť PDF 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža

 

         Obecné zastupiteľstvo v Beloveži uznesením č. 1/3/2019 zo dňa 14.01.2019             v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

v y h l a s u j e

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Beloveža, ktorá sa uskutoční dňa 25.02.2019 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beloveži.

 

         Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 11.02. 2019 do 15.30 hod. v zapečatenej obálke na adresu:

Obecný úrad Beloveža
Beloveža 94
086 14 Hažlín

Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra obce Beloveža – Neotvárať!“

          Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

         Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Deň nástupu do zamestnania je 01.03.2019. Rozsah pracovného času je stanovený 20 hodín mesačne (kratší pracovný čas). 

Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na voľbu hlavného kontrolóra obce Beloveža:

-        meno a priezvisko,

-        titul,

-        dátum narodenia,

-        trvalé bydlisko,

-        telefonický kontakt,

-        e-mailový kontakt,

-        overená kópia dokladov o dosiahnutom  najvyššom vzdelaní,

-        kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov, ak ich kandidát absolvoval,

-        výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania prihlášky,

-        profesijný štruktúrovaný životopis,

-        motivačný list,

-        čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-        čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov,

-        písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ o GDPR za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža.

 

Ďalšie predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 

-        znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia mesta, zákon o finančnej kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí, zákon o sťažnostiach a ďalších právnych predpisov  týkajúcich sa činnosti obce,

-        užívateľské ovládanie počítača,

-        občianska a morálna bezúhonnosť.

 

 

V Beloveži dňa 14.01.2019                                               Jozef Kostura

                                                                                     starosta obce 

 


 
Program na 3. Zasadnutie ObZ 14.01.2019

Stiahnuť PDF 

1.     Otvorenie

2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

4.     Voľba komisie na výberové konanie Hlavného kontrolóra

5.     Informácie o územnom pláne obce Beloveža /Zmeny  a  Doplnky .č1/

6.     Rôzne

7.     Diskusia

8.     Záver

 
Návrh bodov programu do pozvánky na 2. Zasadnutie ObZ
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
4. Voľba predsedu a členov komisie pre prešetrovanie sťažností
5. Voľba zástupcov obce do rady školy materskej školy a rady školy základnej školy
6. Schválenie osôb oprávnených viesť obecné vozidlá
7. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
8. Štatút obce
9. Zmena Poriadku odmeňovania zamestnancov
10. Poriadok odmeňovania poslancov, členov komisií - neposlancov a zapisovateľa
11. Zmena Zásad o úhradách za poskytované služby
12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v Beloveži pre školský rok 2019/2020
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
14. Informácia o správach z kontrol hlavného kontrolóra
15. Audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2017
16. Výročná správa obce za rok 2017
17. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021
18. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019- 2021
19. Rôzne
20. Záver 
 
Návrh rozpočtu Obce Beloveža na rok 2019 a roky 2020, 2021

Dôvodová správaStiahnúť PDF


Odborné stanovisko hlavného kontrolóraStiahnúť PDF


Uzneseniek rozpočtuStiahnúť PDF


Návrh rozpočtuStiahnúť PDF


 
Uznesenie č.9/2018

Stiahnuť PDF 
Uznesenie č.9/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 22.11.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Leškaniča a p. Jurča, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zriadenie inventarizačnej komisie v zložení: p. Pipasová, Mgr. Sidorjaková, Mgr. Semanová, p. Kataníková, p. Storinský, p. Semanišin ml.

Za:5        zdržalo sa:0      proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky starostovi obce v rozsahu 11 dní.

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

4.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beloveži.

Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

 

Overovatelia:

MUDr. Leškanič                  .....................................

p. Jurč                                   .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 17