Náhodné foto z galérie

img_0160Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Uznesenie č.6 31.8.2016
Uznesenie č.6/2016 z obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 31.8.2016
 
1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice
       Za:7        zdržalo sa:0       proti:0
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záložnú zmluvu č. 700/560/2014 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania, firmou Marko a Marko s.r.o a obcou Beloveža.
        Za:7        zdržalo sa:0       proti:0
 
 
Overovatelia:
p. Vašenko                              .....................................
p. Mgr. Dulenčin                     .....................................
Zapisovateľ:
Mgr.  Marko                            .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter                            .....................................
 
Všeobecne záväzné nariadenie
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Beloveža o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beloveža
 
Slávnosti rusínskych buditeľov A.Duchnoviča a A.Pavloviča
 
Záverečný účet a stanovisko
Súvaha 31.12.2015

Výkaz ziskov a strát 31.12.2015

Poznámky - textová časť

Záverečný účet Obce Beloveža za rok 2015

Poznámky - tabuľková časť
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 13