Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p5300456Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Návrh bodov programu do pozvánky na 2. Zasadnutie ObZ
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
4. Voľba predsedu a členov komisie pre prešetrovanie sťažností
5. Voľba zástupcov obce do rady školy materskej školy a rady školy základnej školy
6. Schválenie osôb oprávnených viesť obecné vozidlá
7. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
8. Štatút obce
9. Zmena Poriadku odmeňovania zamestnancov
10. Poriadok odmeňovania poslancov, členov komisií - neposlancov a zapisovateľa
11. Zmena Zásad o úhradách za poskytované služby
12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v Beloveži pre školský rok 2019/2020
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
14. Informácia o správach z kontrol hlavného kontrolóra
15. Audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2017
16. Výročná správa obce za rok 2017
17. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021
18. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019- 2021
19. Rôzne
20. Záver 
 
Návrh rozpočtu Obce Beloveža na rok 2019 a roky 2020, 2021

Dôvodová správaStiahnúť PDF


Odborné stanovisko hlavného kontrolóraStiahnúť PDF


Uzneseniek rozpočtuStiahnúť PDF


Návrh rozpočtuStiahnúť PDF


 
Uznesenie č.9/2018

Stiahnuť PDF 
Uznesenie č.9/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 22.11.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Leškaniča a p. Jurča, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zriadenie inventarizačnej komisie v zložení: p. Pipasová, Mgr. Sidorjaková, Mgr. Semanová, p. Kataníková, p. Storinský, p. Semanišin ml.

Za:5        zdržalo sa:0      proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky starostovi obce v rozsahu 11 dní.

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

4.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beloveži.

Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

 

Overovatelia:

MUDr. Leškanič                  .....................................

p. Jurč                                   .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................

 
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Beloveži

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Beloveži

Zvolávam v zmysle zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupitel'stva v Beloveži, ktoré sa uskutoční dňa: 

 

 

10.12.201 8 /v pondelok/ o 18.00 hod. v sále kulturného domu v Beloveži

Návrh programu rokovania:


Stiahnuť PDF 

 
Výsledky komunálnych volieb v Beloveži za rok 2018
Výsledky komunálnych volieb v obci Beloveža za rok 2018 zobrazíte kliknutím sem.

 
Zoznam zaregistorvaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Beloveži

Obec Beloveža uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

P. ČÍSLO MENO A PRIEZVISKO TITUL VEK ZAMESTNANIE NÁZOV POLITICKEJ STRANY
1. Milan Barolák Ing. 72 r. dôchodca SMER– sociálna demokracia
2. Ján Basár   42 r. stavebný technik nezávislý kandidát
3 Martin Basár   27 r. profesionálny vodič SPOLU - občianska demokracia
4. Vlastislav Bohuš   53 r. SZČO SMER– sociálna demokracia
5. Peter Čičvara MUDr. 44 r. lekár KDH
6. Ján Dulenčín Mgr. 32 r. majster v strojárenskej výrobe SPOLU - občianska demokracia
7. Eva Grohoľová   62 r. dôchodkyňa SPOLU - občianska demokracia
8. Marián Hopko st.   41 r. SZČO SPOLU - občianska demokracia
9. Marián Hopko ml.   20 r. študent MOST-HÍD
10. Jaroslav Jurč   44 r. správca apartmánu SPOLU - občianska demokracia
11. Peter Jurč   34 r. SZČO MOST-HÍD
12. Jozef Katanik   70 r. dôchodca KDH
13. Jozef Leškanič MUDr. 35 r. lekár Progresívne Slovensko
14. Jaroslav Marko Mgr. 42 r.  poisťovací poradca SNS
15. Peter Marko Bc. 33 r. zootechnik KDH
16. Jozef Mikula   59 r. SZČO SMER– sociálna demokracia
17. Miloš Mikula   40 r. SZČO SMER– sociálna demokracia
18. Martin Nemec Ing. 45 r. ekonóm MOST-HÍD
19. Patrik Popernik   21 r. študent SME RODINA- Boris Kollár
20. Rastislav Reviľak   32 r. vodič SNS
21. Jakub Storinský   24 r. VSD SMER– sociálna demokracia
22. Ladislav Storinský   51 r. SBS-Ns Pn.r. SMER– sociálna demokracia
23. Michal Semanišin   40 r. SZČO SMER– sociálna demokracia
24. Daniel Ščasný Ing. 38 r. poisťovací poradca SNS
25. Peter Škriab   38 r. SZČO KDH
26. Lukáš Tiš   28 r. príslušník PZ nezávislý kandidátVo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

V beloveži dňa 04. 10. 2018
 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 17