Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0180Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Beloveža

 

Zmeny a doplnky č. 1 - Návrh

  
Stiahnúť PDF
Územný plán obce


Stiahnúť PDF
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce:

Schéma záväznej časti riešenia a verejnoprospešných stavieb

Stiahnúť PDF
 
(
NávrhStiahnúť PDF
  Ostatné zmeny a doplnky:

                     
Pre stiahnutie kliknite na PDF            


 

 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Stiahnuť PDF

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Oznámenie o počte obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

podľa § 171 a § 176 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec zverejňuje počet obyvateľov obce Beloveža : 797

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 6/2018 zo dňa 9.8.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Beloveži bude mať sedem poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
 
Vymenovanie zapisovateľa do orgánov samosprávy obcí
Stiahnuť PDF

Vymenovanie zapisovateľa

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v obci Beloveža:

Mgr. Jana Semanová, Beloveža 288, mobil +421 911 344 283, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do komisie

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Uznesenie č.6/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 9.08.2018

Stiahnuť PDF 

Uznesenie č.6/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 9.08.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 1108 zo 6.7.2018 a zákonov č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení a č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje

a)     jeden volebný obvod a 7 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Beloveža v roku 2018 na volebné obdobie 2018-2022 

b)     rozsah výkonu funkcie starostu obce Beloveža na volebné obdobie 2018-2022 vo výške úväzku 1,0 (jeden plný úväzok). 

Za:5        zdržalo sa:0      proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku C-KN 3774/2 za cenu 1€/m2 o výmere 557 m2.

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

4.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh projektu na výstavbu amfiteátra a výstavbu vyhliadkovej veže

Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

 

Overovatelia:

Mgr. Marko                          .....................................

p. Mačuga                                        .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................

 

 


 
Uznesenie č.5/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 12.07.2018

Stiahnuť PDF

Uznesenie č.5/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 12.07.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov p. Jurča a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Obecné zastupiteľstvo  v Beloveži schvaľuje odpredaj majetku obce podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení, Michalovi Ferencovi, bytom Beloveža 124, a to pozemok CKN 699/4 o výmere 571 m2 za cenu 4 EUR/m2, t.j. spolu 2284 EUR, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektu na výstavbu amfiteátra a výstavbu vyhliadkovej veže

Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

 

Overovatelia:

p. Mačuga                  .....................................

p. Jurč                         .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

 

Mikula Peter                          .....................................

 

 
Uznesenie č.4/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 29.06.2018

Stiahnuť PDF

Uznesenie č.4/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 29.06.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 34 184,79 EUR.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

4.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

5.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uzatvorenie zmluvy s firmou NATUR-PACK,a.s.

Za: 6     zdržalo sa:0        proti:0

6.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o navýšenie rozpočtu pre TJ Beloveža.

Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

Overovatelia:

Mgr. Marko                           .....................................

p. Mačuga                              .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................

 

 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 17