Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0180Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Výberové konanie ZŠ

Stiahnutie súboruPDF


Obec Beloveža
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: 

 

Základná škola, Beloveža 16,  086 14  Hažlín 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

 

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy 
  • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania: 

 

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach 
  • doklad o absolvovaní 1. atestácie 
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 
  • profesijný životopis 
  • návrh koncepcie rozvoja školy 
  • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 31.7.2018 na adresu: 

 

Obec Beloveža, Beloveža č. 94, 086 14 Hažlín 

v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.

 
Uznesenie č.3/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 17.05.2018
Stiahnuť PDF
Uznesenie č.3/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 17.05.2018


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov p. Jurča a p. Basára, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu č. PHZ-OPK1-2018-000703-0003.
      Za:5       zdržalo sa:0       proti:0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenia Memoranda o porozumení s obcou Verkhnii Koropets (Zakarpatská oblasť, Mukačevský okres, - Ukrajina).
      Za: 5   zdržalo sa:0        proti:0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov pre MUDr. Jozefa Marka za cenu 2€/m2.
      Za:5      zdržalo sa:0        proti:0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Storinského  a nemá žiadne výhrady proti výstavbe garáží na parcele č. 2873/4.
       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0


Overovatelia:
       p. Basár        .....................................
       p. Jurč                    .....................................
Zapisovateľ:
       Mgr.  Dulenčin        .....................................
Starosta obce:
       Mikula Peter             .....................................

 
Uznesenie č.6/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 8.12.2017


Stiahnuť PDF
Uznesenie č.6/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 8.12.2017

1.      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Jaroslava Jurča

Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov MUDr Leškaniča a p. Čušku, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

3.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2017.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

4.      Obecné zastupiteľstvo v Beloveži v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z.o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A) s c h v a ľ u j e

1. Rozpočet obce na rok 2018 v celkovom objeme 326 610 €.

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu 332 610 €

Výdavky bežného rozpočtu 312 626 €

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu 0 €

Výdavky kapitálového rozpočtu 0 €

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie 0 €

Výdavkové finančné operácie 19 984 €

2. Štruktúru príjmov a výdavkov rozpočtu v platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácii

rozpočtu podľa prílohy č.1

B) b e r i e n a v e d o m i e

1. Návrh rozpočtu obce na roky 2019, 2020 podľa prílohy č.1

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018-2020.

C) Obec Beloveža nebude uplatňovať programy obce podľa § 4 odstavec 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2017.

Za: 6      zdržalo sa:0        proti:0

6.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.

Za:6       zdržalo sa:0        proti:0

7.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2017 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Beloveži pre školský rok 2018/2019.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

8.      Obecné zastupiteľstvo odporúča vykonať odpočet vodomerov v termíne od 14.12.2018 do 31.1.2018

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

9.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj auta Fiat Ducato.

Za: 6      zdržalo sa:0       proti:0

10.  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dohodu o používaní vozidla medzi TJ Beloveža a Obcou Beloveža.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

11.  Obecné zastupiteľstvo súhlasí

a) so spracovaním štúdie na zmenu Územného plánu Obce Beloveža,

b) so začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií Obce Beloveža

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

 

 

Overovatelia:

MUDr. Leškanič

p. Čuška

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin

Starosta obce:

               Mikula Peter


Príloha 1 - Schválený rozpočet 2018 s pripomienkami

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017 s pripomienkami

Stanovisko_HK_k_navrhu_rozpoctu_2018-2020

Príloha č. 2 - Uznesenie k rozpočtu 2018

Zmeny a doplnky VZN_4-2016 o zabezpečení dodávky vody a poplatk

Hlavička - zmena rozpočtu 2017

Hlavička rozpočet 2018

VZN 1-2017 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1.r. ZŠ

 
Uznesenie č.4/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 26.8.2017


Stiahnuť PDF


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Leškaniča a p. Basára, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:6       zdržalo sa:0       proti:0 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a jeho spolufinancovanie vo výške 5% zo sumy dotácie.
       Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku p. Špakovi – SPAKbuild s.r.o o výmere cca 200 m2 za cenu 2 €/m2.
       Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovanie posedenia pre seniorov ku  Dňu úcty k starším.
       Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

Overovatelia:
      MUDr. Leškanič
      p. Basár
Zapisovateľ: 
      Mgr.  Dulenčin
Starosta obce:
      Mikula Peter
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 6 z 17