Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0312Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Príkaz na vykonanie záchranných prác

Obec Beloveža, Beloveža 94, 086 14 Hažlín

 

P  R Í K A Z

Starostu Obce Beloveža 

 

č. 1 

na vykonanie záchranných prác.

 

Z dôvodu dlhodobých horúčav, nedostatku zrážok, sucha, poklesu výdatnosti prameňa, ktorý zásobuje obec pitnou vodou a bezprostredného ohrozenia zdravia občanov, 

v súlade s ustanovením § 15 ods.1 písm.c) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a §2 ods.3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany  

A) prikazujem

1. Pripraviť text vyhlásenia mimoriadnej situácie a zabezpečiť jeho vyhlásenie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Termín splnenia: ihneď po zasadnutí krízového štábu. Zodpovedá: starosta obce
 

2. Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť ohrozených občanov obce.

Termín splnenia: 9.9.2015. Zodpovedá: starosta obce.

 

3. Zabezpečiť dovoz pitnej vody prostredníctvom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice, OZ Bardejov. 

Termín splnenia: 9.9.2015. Zodpovedá: Peter Mikula, starosta obce

 

4. Určujem miesta na výdaj pitnej vody 
Termín splnenia:       Zodpovedá:

 

5. Určujem osoby zodpovedné za evidenciu odberu pitnej vody.

Termín splnenia: 9.9.2015. Zodpovedá: v texte


6. Kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove za účelom kontroly vzoriek vody. 

Termín splnenia:       Zodpovedá:

 

7. Upraviť režim vyučovania v základnej škole a materskej škole.

Termín splnenia:       Zodpovedá:

 

8. Informácie do hromadných informačných prostriedkov bude podávať Peter Mikula, starosta obce.

Termín splnenia: počas vyhlásenej mimoriadnej situácie      Zodpovedá: starosta obce

 

B) Záverečné ustanovenie

C)

1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 9.9.2015.

2. Kontrolu plneniu úloh vyplývajúcich z príkazu poverujem.....

 

V Beloveži 9.9.2015. Peter Mikula, starosta

 
Vyhlásenie mimoriadnej situácie

OBEC BELOVEŽA

Beloveža 94, 086 14 Hažlín 

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

 

Z dôvodu dlhodobých horúčav, nedostatku zrážok, následného sucha a poklesu výdatnosti prameňa, ktorý zásobuje obec pitnou vodou prostredníctvom obecného vodovodu 

dochádza k bezprostrednému ohrozeniu zdravia občanov.

Na základe týchto skutočnosti, v súlade s §15 ods.1 písm. j)  zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e m    m i m o r i a d n u    s i tu á c i u

 

dňa  9.9.2015  o 18:00 hod.

v územnom obvode Obce Beloveža

 

 V Beloveži, dňa 9.9.2015, Peter Mikula, starosta

 
Hasičská súťaž v Stebníku

DHZ Beloveža na hasičskej súťaži v Stebniku 27.6.2015 so štyrmi družstvami. Deti chlapci a dievčatá, mužstvo do 35 rokov a nad 35 rokov.

 

 

 

 

 
Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky
660 vyrocie prvej pisomnej zmienky
 
Fotky z akcie Dobrovoľného hasičského zboru v Beloveži
 
Celú galériu si môžete pozrieť tu a v článku nájdete aj videá zo súťaže.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 10 z 17