Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310606Program schôdze Obecného zastupiteľstva

PROGRAM

schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži

(termín: dňa 27.06.2019 o 17.00 hod.)

 

 

1.     Otvorenie

 

2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

3.     Schválenie programu

 

4.     Zefektívnenie fungovania webovej stránky obce

 

5.     Vyhodnotenie folklórneho festivalu

 

6.     Informácia o možnostiach vytvorenia sociálneho podniku v obci

 

7.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

 

8.     Informácia o možnostiach dokončenia rozostavanej kanalizácie a prevádzkovania obecného vodovodu

 

9.     Rôzne

 

10.   Záver


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google