Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0138Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Zaviedli sme online systém ESMAO

Elektronické služby obce ESMAO

ESMAO je systém pre poskytovanie elektronických služieb samosprávy miest a obcí. Samospráva si využívaním ESMAO zabezpečia splnenie všetkých povinností so zákona o eGovernmente v súlade s požadovanými štandardami informačných systémov verejnej správy. Okrem elektronických služieb získa samospráva vlastný profil vo vlastných farbách, erbom, logom a informáciami. ESMAO zabezpečí integráciu na ústredný portál verejne správy, napojenie na externé registre štátnej správy. 

 
Oznámenie o zverejnení emailovej adresy obce Beloveža

Oznámenie

o zverejnení emailovej adresy obce Beloveža na doručovanie oznámenia o delegovaní
člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadosti o vydanie
hlasovacieho preukazu

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža

Stiahnuť PDF 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža

 

         Obecné zastupiteľstvo v Beloveži uznesením č. 1/3/2019 zo dňa 14.01.2019             v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

v y h l a s u j e

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Beloveža, ktorá sa uskutoční dňa 25.02.2019 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beloveži.

 

         Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 11.02. 2019 do 15.30 hod. v zapečatenej obálke na adresu:

Obecný úrad Beloveža
Beloveža 94
086 14 Hažlín

Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra obce Beloveža – Neotvárať!“

          Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

         Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Deň nástupu do zamestnania je 01.03.2019. Rozsah pracovného času je stanovený 20 hodín mesačne (kratší pracovný čas). 

Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na voľbu hlavného kontrolóra obce Beloveža:

-        meno a priezvisko,

-        titul,

-        dátum narodenia,

-        trvalé bydlisko,

-        telefonický kontakt,

-        e-mailový kontakt,

-        overená kópia dokladov o dosiahnutom  najvyššom vzdelaní,

-        kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov, ak ich kandidát absolvoval,

-        výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania prihlášky,

-        profesijný štruktúrovaný životopis,

-        motivačný list,

-        čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-        čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov,

-        písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ o GDPR za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža.

 

Ďalšie predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 

-        znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia mesta, zákon o finančnej kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí, zákon o sťažnostiach a ďalších právnych predpisov  týkajúcich sa činnosti obce,

-        užívateľské ovládanie počítača,

-        občianska a morálna bezúhonnosť.

 

 

V Beloveži dňa 14.01.2019                                               Jozef Kostura

                                                                                     starosta obce 

 


 
Program na 3. Zasadnutie ObZ 14.01.2019

Stiahnuť PDF 

1.     Otvorenie

2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

4.     Voľba komisie na výberové konanie Hlavného kontrolóra

5.     Informácie o územnom pláne obce Beloveža /Zmeny  a  Doplnky .č1/

6.     Rôzne

7.     Diskusia

8.     Záver

 
Belovežský ples 2019
plagat
vstupenka
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 17