Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310630Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Uznesenie č.6/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 9.08.2018

Stiahnuť PDF 

Uznesenie č.6/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 9.08.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 1108 zo 6.7.2018 a zákonov č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení a č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje

a)     jeden volebný obvod a 7 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Beloveža v roku 2018 na volebné obdobie 2018-2022 

b)     rozsah výkonu funkcie starostu obce Beloveža na volebné obdobie 2018-2022 vo výške úväzku 1,0 (jeden plný úväzok). 

Za:5        zdržalo sa:0      proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku C-KN 3774/2 za cenu 1€/m2 o výmere 557 m2.

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

4.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh projektu na výstavbu amfiteátra a výstavbu vyhliadkovej veže

Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

 

Overovatelia:

Mgr. Marko                          .....................................

p. Mačuga                                        .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................

 

 


 
Uznesenie č.5/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 12.07.2018

Stiahnuť PDF

Uznesenie č.5/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 12.07.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov p. Jurča a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Obecné zastupiteľstvo  v Beloveži schvaľuje odpredaj majetku obce podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení, Michalovi Ferencovi, bytom Beloveža 124, a to pozemok CKN 699/4 o výmere 571 m2 za cenu 4 EUR/m2, t.j. spolu 2284 EUR, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektu na výstavbu amfiteátra a výstavbu vyhliadkovej veže

Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

 

Overovatelia:

p. Mačuga                  .....................................

p. Jurč                         .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

 

Mikula Peter                          .....................................

 

 
Uznesenie č.4/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 29.06.2018

Stiahnuť PDF

Uznesenie č.4/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 29.06.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 34 184,79 EUR.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

4.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

5.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uzatvorenie zmluvy s firmou NATUR-PACK,a.s.

Za: 6     zdržalo sa:0        proti:0

6.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o navýšenie rozpočtu pre TJ Beloveža.

Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

Overovatelia:

Mgr. Marko                           .....................................

p. Mačuga                              .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................

 

 

 
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Stiahnutie súboru

OZNÁMENIE – Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí


 
Výberové konanie ZŠ

Stiahnutie súboruPDF


Obec Beloveža
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: 

 

Základná škola, Beloveža 16,  086 14  Hažlín 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

 

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy 
  • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania: 

 

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach 
  • doklad o absolvovaní 1. atestácie 
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 
  • profesijný životopis 
  • návrh koncepcie rozvoja školy 
  • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 31.7.2018 na adresu: 

 

Obec Beloveža, Beloveža č. 94, 086 14 Hažlín 

v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.

 
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE , ZMENY A DOPLNKY Č.1 – ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BELOVEŽA

Stiahnutie súboru Oznámenie o strategickom dokumente

 ZMENY A DOPLNKY Č.1 – ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BELOVEŽA 


Stiahnutie súboru Oznámenie o strategickom dokumente

 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - ZaD 1 - mierka 1:2000 Stiahnutie súboru Oznámenie o strategickom dokumente

 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - ZaD 1 - mierka 1:10000 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 6 z 17