Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310607Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Beloveža v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 1, 2 a 3, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods.
2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 103 ods. 1, § 104 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“)v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2015

o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Beloveža

Čítať celý článok...
 
Návrh na I. zmenu rozpočtu OBCE BELOVEŽA na rok 2015

Príloha č. 1 - PDF s detailným prehľadom návrhu

SUMARIZÁCIA - schválený | zmena | zmenený

Príjmy bežného rozpočtu - 276 037 | 35 396 | 311 433
Výdavky bežného rozpočtu - 257 037 | 42 396 | 299 433
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu 19 000 | -7 000 | 12 000

Príjmy kapitálového rozpočtu 0 | 1 100 | 1 100
Výdavky kapitálového rozpočtu 0 | 2 218 | 2 218
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu 0 | -1 118 | -1 118

Príjmové finančné operácie 0 | 1 118 | 1 118
Výdavkové finančné operácie 19 000 | -7 000 | 12 000
+ prebytok / - schodok finančných operácií -19 000 | 8 118 | -10 882

Objem bežných a kapitálových príjmov rozpočtu celkom 276 037 | 36 496 | 312 533
Objem bežných a kapitálových výdavkov rozpočtu celkom 257 037 | 44 614 | 301 651
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO 19 000 | -8 118 | 10 882

Celkom príjmy 276 037 | 37 614 | 313 651
Celkom výdavky 276 037 | 37 614 | 313 651
Celkový + prebytok /- schodok 0 | 0 | 0
 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je
Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Čítať celý článok...
 
Bobria hrádza v Beloveži

Viac fotografií v galérii TU ->

 
Príkaz k odvolaniu síl a prostriedkov na vykonanie záchranných prác

P  R Í K A Z

Starostu Obce Beloveža 

č. 2 

k odvolaniu síl a prostriedkov na vykonanie záchranných prác.

 

Z dôvodu odvolania mimoriadnej situácie v územnom obvode obce Beloveža dňa 22.9.2015 o 20:00 hod. v súlade s ustanovením § 15 ods.1 písm.c) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a §2 ods.3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany  

A. prikazujem

1. 
Pripraviť text odvolania mimoriadnej situácie a zabezpečiť jeho vyhlásenie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Termín splnenia: ihneď po zasadnutí krízového štábu. Zodpovedá: starosta obce

2. Informovať obyvateľstvo o odvolaní mimoriadnej situácie v obci.
Termín splnenia: ihneď po zasadnutí krízového štábu. Zodpovedá: starosta obce

3. Oznámiť odvolanie mimoriadnej situácie Okresnému úradu Bardejov.
Termín: ihneď po zasadnutí krízového štábu. Zodpovedá: starosta obce

4. Oznámiť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice, OZ Bardejov rozhodnutie o ukončení dodávok pitnej vody.
Termín splnenia: 22.9.2015. Zodpovedá:

B. Záverečné ustanovenie

1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 20.9.2015

V Beloveži 20.9.2015, Peter Mikula, starosta

 
Odvolanie mimoriadnej situácie

Z dôvodu obnovy  výdatnosti prameňa a obnovy dodávky pitnej vody v obci Beloveža, pominulo bezprostredné ohrozenie životov a zdravia občanov.

V súlade s §15 ods.1 písm.j) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

o d v o l á v a m    m i m o r i a d n u    s i tu á c i u

 

dňa  22.9.2015  o 20:00 hod.

v územnom obvode Obce Beloveža


V Beloveži dňa 20.9.2015, Peter Mikula, starosta

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 17