Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310603Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Pálenie vatry 2016
Dňa 7.5.2016 (sobota) o 20:30 Vás Obecný Úrad Beloveža pozýva na Pálenie vatry na oslavu Dňa víťazstva nad fašizmom.

pálenie vatry 2016
 
Tradičný Výstup na hory 2016
Pozývame Vás na tradičný Výstup na hory, ktorý sa uskutoční 1. mája 2016. Zraz bude o 10:00 pred potravinami.

turistická akcia výstup na hory
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Beloveža v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 1, 2 a 3, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods.
2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 103 ods. 1, § 104 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“)v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2015

o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Beloveža

Čítať celý článok...
 
Návrh na I. zmenu rozpočtu OBCE BELOVEŽA na rok 2015

Príloha č. 1 - PDF s detailným prehľadom návrhu

SUMARIZÁCIA - schválený | zmena | zmenený

Príjmy bežného rozpočtu - 276 037 | 35 396 | 311 433
Výdavky bežného rozpočtu - 257 037 | 42 396 | 299 433
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu 19 000 | -7 000 | 12 000

Príjmy kapitálového rozpočtu 0 | 1 100 | 1 100
Výdavky kapitálového rozpočtu 0 | 2 218 | 2 218
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu 0 | -1 118 | -1 118

Príjmové finančné operácie 0 | 1 118 | 1 118
Výdavkové finančné operácie 19 000 | -7 000 | 12 000
+ prebytok / - schodok finančných operácií -19 000 | 8 118 | -10 882

Objem bežných a kapitálových príjmov rozpočtu celkom 276 037 | 36 496 | 312 533
Objem bežných a kapitálových výdavkov rozpočtu celkom 257 037 | 44 614 | 301 651
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO 19 000 | -8 118 | 10 882

Celkom príjmy 276 037 | 37 614 | 313 651
Celkom výdavky 276 037 | 37 614 | 313 651
Celkový + prebytok /- schodok 0 | 0 | 0
 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je
Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 17