Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310620Zameranie a ciele našej materskej školy

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Poloha materskej školy ako aj prostredie ponúka bezprostredný kontakt s prírodou a preto sa materská škola vo svojej činnosti zameriava na spoznávanie, zákonitosti prírody, životného prostredia a jeho vplyvu na človeka, pričom využíva poznatky z priameho pozorovania okolitej prírody počas celého roka. Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho program
s názvom    “Objavujeme svet okolo nás”. Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na plnenie dlhodobých cieľov environmentálnej výchovy. Okolie MŠ je obklopené pestrou prírodou. Deti veľmi rady chodia do lesa, na lúky
a k blízkym poliam . K ich životu v MŠ, ale aj doma, neodmysliteľne patrí spev vtákov, stromy, pestré a voňavé kvety a farebný hmyz. Aby tieto pojmy nezostali len peknými spomienkami na predškolský vek a aby príroda v našom okolí naďalej prekvitala, vedieme deti k návykom ochrany prírody, kultúrnemu správaniu sa v prírode a k environmentálnemu  cíteniu. Prvoradou úlohou je zabezpečiť deťom pravidelný pobyt v prírode, aby ju mohli vnímať  všetkými zmyslami, aby si k okoliu vytvorili blízky citový vzťah a s pomocou dospelých sa ju naučili chrániť a zveľaďovať.                                                                                                                               
 
CIELE PROGRAMU:

  • upevniť  zvedavosť a prirodzenú chuť poznávať
  • posilniť samostatnosť a schopnosť sa rozhodovať
  • poskytovať priestor k vytváraniu a rozvíjaniu predstáv
  • posilňovať zdravú sebaúctu
  • zvyšovať toleranciu a úctu k druhým i k životnému prostrediu
  • zvyšovanie dôvery a zlepšenie zručnosti v skupinovej práci

NAŠE CIELE:


Cieľom je vytvoriť čo najlepšie priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou so zameraním na dobrú adaptáciu nových detí a na formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom dosiahnuť školskú pripravenosť, získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti socialno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej.
Snahou celého kolektívu MŠ je, aby sa deti v MŠ cítili dobre, bezpečne, rady do nej chodili, získali potrebné návyky, zručnosti a poznatky a aby rodičia spokojne odchádzali do práce.
 

FILOZOFIA NAŠEJ ŠKOLY
 
 Filozofiou  našej školy je vytvárať deťom podnetné a motivujúce prostredie pre zdravý telesný a duševný rozvoj, pre radostné prežívanie detstva nielen v našej materskej škole, na výchovu k ochrane prírody a životného prostredia.
 Našu školu obklopujú polia,  lúky a lesy, čo v sebe skrýva veľa nepoznaného, nového a inšpiračne tvorivého.  Námety k témam  čerpáme z toho, čím nás príroda obdarí, prekvapí a čo nám ponúkne. Prostredníctvom zážitkového poznávania nielen svojho okolia, ale aj živej i neživej prírody, bližšie pochopia vzťahy medzi človekom a prírodou. Naučia sa vážiť si samých seba a hľadať si cestu k druhému.
 
MYŠLIENKY

Keby som mala svoje dieťa vychovávať znova, vybudovala by som pre neho najprv sebaúctu a až potom dom.  Prstom by som viac maľovala a menej hrozila. Menej by som opatrovala a viac si s ním rozprávala, nestarala by som sa tak o učenie, ale jednoducho by som sa starala. Chodila by som viac na prechádzku a púšťala viac drakov na motúzku. Prestala by som sa hrať na vážnu, ale vážne by som sa hrala. Viac by som ho objímala a menej    s ním bojovala.  Nebola by som prísna, ale prístupná. Neučila by som ho láske k sile, ale naučila som ho sile lásky. 

Nikdy nebudeme môcť
vychovávať svoje dieťa
znova. NIKDY.


Máme len jedinú možnú
príležitosť, a to neopakovateľnú ...


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Nedeľa, 13 Marec 2011 10:50