Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p6110513Školský vzdelávaci program
      
Motto :   „Kto má rád deti miluje život !“

„Ak sa narodí dieťa, prežívame nielen hrdosť, ale aj teplý radostný cit k tejto drobnej bytosti. Odpovedajme preto dieťaťu na lásku láskou, milým slovom a vrúcnym objatím.“

Školský vzdelávací program  materskej školy – ISCED 0

„OBJAVUJEME SVET OKOLO NÁS“


   Vytvorený školský vzdelávací program je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona o výchove a vzdelávaní a            o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Naša materská škola kladie dôraz na celkový rozvoj detí vo všetkých oblastiach. Dopĺňa rodinnú výchovu a obohacuje ju o vzdelanie. Vytvorením príležitosti pre deti, navštevovať MŠ sa rešpektuje sociálna potreba dieťaťa na spoločenský kontakt s rovesníkmi. Usilujeme sa o tom, aby sa deti cítili príjemne a rešpektované. Aby si osvojili základné návyky a pozitívne postoje, aby sa cítili bezpečne a nadviazali priateľstvo s rovesníkmi.
Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na prípravu detí na vstup do primárneho vzdelávanie, na život v spoločnosti, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy.  Veľký dôraz kladieme na vytváranie pozitívnej klímy v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia.

Hlavné myšlienky ŠkVP
 

- rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí
- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie
- rozvíjať u detí environmentálne cítenie
- rozvíjať národné povedomie prostredníctvom ľudových tradícií
- rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom
- pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach
- podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa             
                                                         
                                                                  

 Vízia
 V našej materskej škole so školským vzdelávacím programom "Objavujeme svet okolo nás" chceme, aby sa deti cez hry, hrové činnosti a edukačné aktivity dostali k novým poznatkom, uplatňovali spolupatričnosť, humánny prístup k sebe aj k svojím kamarátom a starším ľuďom. Pomocou svojich vedomostí budú ďalej rozvíjať svoj obzor a ďaľším vzdelávaním nadväzovať na školské vyučovanie. Poznatky im budú ukazovať cestu k prosperujúcemu životu.


Zameranie školy a stupeň vzdelania

  Zameranie našej materskej školy  vychádza z hlavného  cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým  je dosiahnuť  optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu .
 Poskytneme deťom základné poznatky o živej a neživej prírode, budeme prehlbovať vedomosti o význame kvalitného životného prostredia pre život človeka. Naučíme deti aktívne sa oboznamovať so spoločenským a prírodným prostredím. Utvárať primerané pracovné návyky potrebné pre skrášľovanie a ochranu prírody a životného prostredia a prebúdzať v deťoch ochranárske postoje.
Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu v MŠ získa dieťa stupeň vzdelania – predprimárne vzdelanie.

Profil absolventa
Absolvent našej MŠ má základné poznatky a schpnosti v oblasti kultúrnej, predčitateľskej, predpisateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Má základy v oblasti vnímania a poznávania spoločenský a prírodných vied. Je vyspelý po stránke perceptuálno-motorickej, kognitívnej i sociálno-emocionálnej.
Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom kompetencií dieťaťa :

- Psychomotorické kompetencie
- Osobnostné kompetencie
- Sociálne kompetencie
- Komunikatívne kompetencie
- Kognitívne kompetencie
- Učebné kompetencie
- Informačné kompetencie              

V závere predprimárneho vzdelávania dosahuje základy  týchto kľúčových kompetencií.

Pedagogické stratégie
 Využívame intenzívne výchovné pôsobenie na dieťa, individuálny prístup a zámerne organizované činnosti. Vychádzame z rozvojovej úrovne každého dieťaťa a zámerne stimulujeme a rozvíjame všetky stránky osobnosti každého dieťaťa. Hru a hrové činnosti zaraďujeme ako najvýznamnejšiu organizačnú formu.

Pedagogický princíp školy
Cieľom a poslaním našej MŠ je rozvíjať u detí environmentálne cítenie, lásku k prírode a k svojmu okoliu. Prostredníctvom environmentálnej výchovy viesť deti k získavaniu čo najviac vedomostí a zručností. Viesť deti  aj celý kolektív k jednote, k humánnosti a vytvárať v MŠ rodinné prostredie. V spolupráci s rodičmi vychovať u detí kladný postoj k riešeniu problémov a umožniť im sa rozvíjať v pokojnom a harmonickom prostredí.

Ktosi múdry raz povedal, že si nepamätá, aké drahé hračky dostával, ale vie si presne vybaviť tváre ľudí, ktorí ho ako dieťa mali radi a svoju lásku mu denne v tých najprirodzenejších formách prejavovali. Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho dospeláckeho života aj kus lásky z predškolského prostredia.
                                                                                            Pipasová Janka
                                                                                               riaditeľka MŠ

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google