Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310609INFORMAČNÁ POVINNOSŤ - obec

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1. Úvod

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany pravádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

Zodpovedná osoba – kontaktné údaje: Ak by ste sa s nami chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

2. Účely spracúvania

2.1. Evidencia obyvateľov

Účel spracúvania:
Prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu.

Právny základ:
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

MV SR:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Okresný úrad: - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Evidencia obyvateľov. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.2. Stály zoznam voličov

Účel spracúvania:
Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov za účelom výkonu volebného práva.

Právny základ:
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

MV SR:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje: Zoznam voličov. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov

2.3. Osvedčovanie listín a podpisov

Účel spracúvania:
Osvedčovane listín a podpisov na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov.

Právny základ:
- zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovávame o Vás nasledujúce údaje: Osvedčovacia kniha. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle Zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami a platného Registratúrneho plánu a poriadku 10 rokov na Obecnom úrade, odkiaľ sú Vaše osobné údaje odovzdané do štátneho archívu, nakoľko Vaše osobné údaje majú trvalú archivačnú hodnotu.

2.4. Miestne dane a poplatky

Účel spracúvania:
Vedenie evidencie a spracúvanie agendy miestnych daní a poplatkov.

Právny základ:
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Daňový úrad:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Dane a poplatky. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.5. Rozhodovanie vo veciach životného prostredia

Účel spracúvania:
Vedenie agendy potrebnej k rozhodovaniu vo veciach životného prostredia.

Právny základ:
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- zákon 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov;
- zákon 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo životného prostredia SR:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:
Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
Zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Zákona č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní pôdy v znení neskorších predpisov.
Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie prostredia v znení neskorších predpisov.
Zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Životné prostredie. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.6. Hlavný kontrolór

Účel spracúvania:
Vedenie agendy potrebnej k výkonu kontrolnej činnosti v obci.

Právny základ:
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov;
- ďalšie zákony súvisiace s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Kontrolná činnosť v obci. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.7. Stavebný úrad

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k územnému konaniu, vydávaniu územných rozhodnutí, stavebných povolení, povolení užívania stavieb, vedenie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a ďalšie konania.

Právny základ:
- zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:
Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Stavebný úrad. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.8. Správa registratúry

Účel spracúvania:
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri archivácii a vedení registratúrnych záznamov ako aj evidencie odoslanej a doručenej pošty.

Právny základ:
-zákon č. 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
-zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo vnútra SR:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:
Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákona č. 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.9. Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Účel spracúvania:
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní podnetov podaných k prešetreniu protispoločenskej činnosti.

Právny základ:
-zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo spravodlivosti SR:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:
Zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Prešetrovanie podnetov. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.10. Účtovné doklady

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní účtovných dokladov.

Právny základ:
-zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
-zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
-zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
-zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
-zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Finančná správa:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:
Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Účtovníctvo. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.11. Obecné zastupiteľstvo

Účel spracúvania:
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri rozhodovaní o základných otázkach týkajúcich sa fungovania obce.

Právny základ:
-zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Obecné zastupiteľstvo. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.12. Evidencia podujatí

Účel spracúvania:
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri evidovaní verejných kultúrnych, športových, telovýchovných a turistických podujatí.

Právny základ:
-zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov, -zákon č. 315/1992 Z. z. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach v znení neskorších predpisov. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Evidencia podujatí. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.13. Zmluvné vzťahy

Účel spracúvania:
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie zmlúv, evidencie pohľadávok, upomínanie dlžníkov, uzatváranie zmlúv o prenájme.

Právny základ:
-zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zmluva a predzmluvné vzťahy;
-zákon č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov;
-zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Finančná správa:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:
Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Zmluva. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.14. Hrobové miesta

Účel spracúvania:
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie a prenájme hrobových miest.

Právny základ:
-zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zmluva a predzmluvné vzťahy;
-zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov;
-zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Finančná správa:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:
Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovávame o Vás nasledujúce údaje: Zmluva. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.15. Zverejňovanie foto a video

Účel spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky. Dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii obce zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a obrazovozvukového záznamu na rôznych propagačných materiáloch a v médiách, na webovom sídle obce a na sociálnych sieťach. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané na základe súhlasu.

Právny základ:
Osobné údaje osôb propagujúcich prevádzkovateľa sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby podľa článku 6, ods. 1, písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 78 ods. 1, 2 Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z.z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje: Zmluva. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov

2.16. Rybársky preukaz

Účel spracúvania:
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie rybárskych preukazov.

Právny základ:
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zmluva a predzmluvné vzťahy;
zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Zmluva. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.17. Dobrovoľný hasičky zbor

Účel spracúvania:
Vedenie agendy potrebnej k plneniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou pri prevádzkovaní obecného Dobrovoľného hasičského zboru.

Právny základ:
-zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
-zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov;
článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Zmluva. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.18. Sociálna starostlivosť

Účel spracúvania:
Vedenie agendy potrebnej k poskytovaniu pomoci osobám v hmotnej núdzi.

Právny základ:
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Sociálna starostlivosť. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.19. Školský úrad

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k evidencii žiakov a register riaditeľov.

Právny základ:
- zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Centrálny register ministerstva školstva SR:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Register žiakov a riaditeľov škôl. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje a osobitnú kategóriu osobných údajov.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

3. Vaše práva podľa NARIADENIA EU A ZÁKONA o ochrane údajov

Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

1. Právo na prístup Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

2. Právo na nápravu Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

3. Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

4. Právo na obmedzenie spracovania Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

5. Právo na prenosnosť údajov Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

6. Právo namietať Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

7. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

8. Právo odvolať súhlas Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. 

4. Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Piatok, 14 December 2018 16:43