Náhodné foto z galérie

p7310650Uznesenie 3.6.2016

Uznesenie č.3/2016 z obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 3.6.2016

1.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice

       Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

2.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomcov do 3-izbového bytu obecnej bytovky a to nasledovne: Hamarčák Tomáš, Ferencová Michaela, Babej Mário, Kostura Mario a Nováková Marta

 

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje nájomcov do obecných bytov: Hudak Stanislav, Hudak Branislav, Hamarčák Jozef, Hamarčák Peter

 

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájom 1-izbového bytu obecnej bytovky Berecová Tatiana.

 

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za čakateľov na obecné byty Soroka Vladimír, Rondzik Miroslav, Rohaľová Natália, Soroka Stanislav

 

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

 

3.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie ceny za mulčovanie-kosenie na 1euro za 1 minútu.

 

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

 

4.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a.       Záverečný účet obce Beloveža a celoročné hospodarenie za rok 2015 bez výhrad.

b.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 483,60eur

c.       Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015

 

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

 

 

5.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie DHZ Beloveža

 

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

 

6.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu vozidla Kia ceed v hodnote 3000eur.

 

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

 

 

Overovatelia:

p. Mačuga                              .....................................

p.  Čuška                                .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Marko                           .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                           .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Streda, 13 Júl 2016 15:17