Náhodné foto z galérie

p5300457Uznesenie 30.6.2016
Uznesenie č. 4/2016 obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 30.6.2016
 
1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za:6      zdržalo sa:0       proti:0
2.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č.1/2016 Obce Beloveža o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beloveža
 
Za:6      zdržalo sa:0       proti:0
      3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2 polrok 2016 podľa prílohy č.1
Za:6      zdržalo sa:0       proti:0
            4.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
            a) KÚPNU ZMLUVU uzatvorenú podľa §588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov so spoločnosťou Marko a Marko s.r.o. na kúpu pozemku s parcelným číslom 1391/35 (ide o parcelu registra „C“, o výmere: 3 500 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, zapísanú na liste vlastníctva Správy katastra Bardejov č.970 a situovanú v katastrálnom území Beloveža, tento pozemok je vo vlastníctve  kupujúceho) a kúpu bytového domu „LIPA“ Beloveža so súvisiacou technickou vybavenosťou za 333 444,65 EUR vrátane DPH €.
b) tuzemský úver na spolufinancovanie pozemku a bytového domu "Lipa" 
- za objekty  technickej vybavenosti (verejná vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, miestna komunikácia ) vo výške 7 548,55 € vrátane DPH
- za ostatné objekty technickej vybavenosti (plynová prípojka, elektrická káblová prípojka, žumpa, chodník) vo výške 12 840,00 € vrátane DPH.
 
c/ Spôsob zabezpečenia záväzku obce Beloveža voči ŠFRB-zriadenie záložného práva ku kupovanej nehnuteľnosti-Stavbe bytového domu so 6 bytovými jednotkami, súpisné číslo 308, zapísané na LV č. 2144 v obci Beloveža a zriadenie záložného práva k parcele registra C KN č. 1391/37 o výmere 194m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 970, katastrálne územie Beloveža.
 
Za:6      zdržalo sa:0       proti:0
 
 
5. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úhradu striekačky pre DHZO Beloveža a následnej
opravy PPS12.
 
 
Za:6      zdržalo sa:0       proti:0
 
 
Overovatelia:
p. Mačuga                                .....................................
p. Čuška                                   .....................................
Zapisovateľ:
Mgr.  Marko                            .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter                             .....................................
 
 
 

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google