Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310613Uznesenie zo dňa 29.9.2016
Uznesenie č. 7/2016 obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 29.9.2016
 
1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za:4      zdržalo sa:0       proti:0
2.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie 1 izbového obecného nájomného bytu p. Stanislavovi Sorokovi.
Za:4      zdržalo sa:0       proti:0
3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schválilo maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške fixná zložka 7 € za rok, variabilná zložka 1,061 €/m3.
Za:4      zdržalo sa:0       proti:0
4.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie ceny vody z obecného vodovodu na cenu 0,80eur za 1m3 z platnosťou od 1.1.2017
Za:4      zdržalo sa:0       proti:0
5.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovanie posedenia pre dôchodcov pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším.
 
 
Overovatelia:
p. Mačuga                                .....................................
p.  Vašenko                             .....................................
Zapisovateľ:
Mgr. Dulenčin                         .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter                            .....................................
 
 

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google