Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0151Uznesenie zo dňa 23.11.2016
Uznesenie č. 8/2016 obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 23.11.2016
 
1.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpis návrhu zmluvy medzi obcou Beloveža a Grecko katolíckou cirkvou o nájme pozemkov a nebytových priestorov
Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
3.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska v obci Beloveža
 Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín Viflejemskoho večera 18.12.2016 a obecnej zabíjačky 28.1.2017
Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
5.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z finančnej kontroly za II. Polrok 2016 – Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu obce v roku 2015
6.Obecné zastupiteľstvo odporúča podpísať starostovi obce smernicu upravujúcu záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
 
Overovatelia:
p. Mudr. Leškanič                               .....................................
p. Mgr. Dulenčin                    .....................................
Zapisovateľ:
Mgr. Marko                                         .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter                                        .....................................
 
 

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google