Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p4240336Uznesenie č. 9 z dňa 9.12.2016
Uznesenie č. 9/2016 obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 9.12.2016
 
1.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
2. Obecné zastupiteľstvo v Beloveži v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
 
A.Rozpočet obce na rok 2017 v celkovom objeme 363 343 €.
                       
Bežný rozpočet
Príjmy bežného rozpočtu                     363 343 €       
                        Výdavky bežného rozpočtu                 333 132 €
                        Kapitálový rozpočet
                        Príjmy kapitálového rozpočtu                         0 €
                        Výdavky kapitálového rozpočtu                                 0 €
                        Finančné operácie
                        Príjmové finančné operácie                             0 €
Výdavkové finančné operácie                 30 211 €
 
1.     Štruktúru príjmov a výdavkov rozpočtu v platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácii rozpočtu podľa prílohy č.1
 
2.     Zvýšenie mesačného platu starostu obce o 25 % v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2017, čo predstavuje plat starostu obce v sume 1 822 EUR.
 
B.  b e r i e   n a   v e d o m i e
 
            1.  Návrh rozpočtu obce na roky 2018, 2019 podľa prílohy č.1
            2.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017-2019.
                
C. Obec Beloveža nebude uplatňovať programy obce podľa § 4 odstavec 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
                
4.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3 o určení termínu miesta a času zápisu detí do 1 ročníka ZŠ Beloveža    pre školský rok 2017/2018
Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
5.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.4 o zabezpečení dodávky vody z obecného vodovodu a miestnom poplatku za odber vody/vodné/ v katastrálnom území obce Beloveža
 Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
6.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schvaľuje p. Storinský Jozef do inventarizačnej komisie a schvaľuje ho na oprávnenie šoférovať všetky obecné vozidla od 1.1.2017 a vyraďuje  p.Ščastného Milana z inventarizačnej komisie od 1.1.2017.
Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
7.Obecné zastupiteľstvo zabezpečí podpis zmlúv s občanmi obce Beloveža o odbere vody z obecného vodovodu.
          Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
 
Overovatelia:
p. Mačuga                                .....................................
p.  Vašenko                             .....................................
Zapisovateľ:
Mgr. Marko                             .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter                            .....................................

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google