Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0170Uznesenie č.1/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 10.3.2017
Uznesenie č.1/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 10.3.2017
1.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mačugu a Vašenka, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
 
1.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2016
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
 
2.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
 
3.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o správe nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke obce za rok 2016
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
 
4.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o kúpu pozemkov od farského úradu a odpredaj obecného pozemku pod a v okolí schodiska ku cerkvi v cene 1 €/m2
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
 
5.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie  paušálu zo 100 €  na 50 €  na auto Kia Sportage
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
 
6.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu obce poslanca Mgr. Marka.  – „Nakoľko moje upozornenia ako zástupcu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva na pretrvávajúce nedostatky a pochybenia zamestnankyne obce – sekretariátu neboli vzaté do pozornosti a dlhodobo sa neriešia, zo svojej funkcie neviem garantovať riadny a bezproblémový chod obecného úradu, preto sa vzdávam funkcie zástupcu starostu.“
 
Overovatelia:
p. Vašenko                             .....................................
p. Mačuga                              .....................................
Zapisovateľ:
Mgr.  Dulenčin                      .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter                          .....................................

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Utorok, 20 Jún 2017 11:34