Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0239Uznesenie č.2/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 1.5.2017
Uznesenie č.2/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 1.5.2017
1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Leškaniča a Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
2.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 17 627,15 EUR.
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
4.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016.
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
5.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o odvolaní a menovaní zástupcu starostu obce.
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
6.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 200 eur mesačne.
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
 
Overovatelia:
MUDr. Leškanič                    .....................................
p. Mačuga                              .....................................
Zapisovateľ:
Mgr.  Dulenčin                       .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter                          .....................................

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google