Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310646Uznesenie č.3/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 20.6.2017
Uznesenie č.3/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 20.6.2017
1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a Čušku, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:5       zdržalo sa:0       proti:0
2.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 .
Za:5       zdržalo sa:0       proti:0
3.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie postup TJ Beloveža do 1. triedy a založenie družstva detí.
Za:5       zdržalo sa:0       proti:0
 
Overovatelia:
Mgr. Marko                           .....................................
p. Čuška                                 .....................................
Zapisovateľ:
Mgr.  Dulenčin                      .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter                          .....................................

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google