Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0318Uznesenie č.5/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 31.10.2017

Uznesenie č.5/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 31.10.2017

  1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

Za:5 zdržalo sa:0 proti:0

  1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aktualizáciu Územného plánu obce.

Za:5 zdržalo sa:0 proti:0

  1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecných pozemkov p. Špakovi parcely C-KN 612/5 a 699/62, a p. Hladkému parcely C-KN 612/6 a C-KN 612/7 za cenu 2 €/m2.

Za:5 zdržalo sa:0 proti:0

  1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu pre TJ Beloveža o 1000 €.

Za:5 zdržalo sa:0 proti:0

  1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva p. Vašenka.

 

 

Overovatelia:

Mgr. Marko .....................................

p. Mačuga .....................................

Zapisovateľ:

Mgr. Dulenčin .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter .....................................               

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Štvrtok, 22 November 2018 11:09