Náhodné foto z galérie

p5300456Uznesenie č.5/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 31.10.2017
1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:5       zdržalo sa:0       proti:0
2.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aktualizáciu Územného plánu obce.
Za:5       zdržalo sa:0       proti:0
3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecných pozemkov p. Špakovi a p. Hladkému podľa geometrického plánu za cenu 2 €/m2.
Za:5       zdržalo sa:0       proti:0
4.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu pre TJ Beloveža o 1000 €.
Za:5      zdržalo sa:0        proti:0
5.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva p. Vašenka.  
 
 
Overovatelia:
Mgr. Marko                           .....................................
p. Mačuga                              .....................................
Zapisovateľ:
Mgr.  Dulenčin                      .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter               
Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google