Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310601Uznesenie č.1/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 20.2.2018
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov MUDr Leškaniča a p. Jurča, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie dotácie poskytnutej na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – ZaD č. 1 Územného plánu obce Beloveža vo výške 20% oprávnených nákladov z vlastných zdrojov obce.
       Za:5       zdržalo sa:0       proti:0
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
        Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0
4.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o dielo s firmou Slovak Medical Company a.s.
        Za:5       zdržalo sa:0        proti:0
5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Výberovej komisie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
       Za:5       zdržalo sa:0       proti:0Overovatelia:
      MUDr. Leškanič             .....................................
      p. Jurč                        .....................................

Zapisovateľ:
       Mgr.  Dulenčin        .....................................

Starosta obce:
       Mikula Peter             .....................................Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Pondelok, 21 Máj 2018 13:25