Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0115Uznesenie č.2/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 27.04.2018
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov MUDr Leškaniča a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:4      zdržalo sa:0        proti:0
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku č CKN 699/4.
       Za:4       zdržalo sa:0       proti:0
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, kúpne zmluvy pre p. Špaka.
       Za: 4     zdržalo sa:0        proti:0
4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmluvu č. PHZ-OPK1-2018-000703-003 o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
       Za:4       zdržalo sa:0        proti:0
5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  za nového člena do rady školy Mgr. Dulenčina.
        Za:4       zdržalo sa:0       proti:0Overovatelia:
    MUDr. Leškanič             .....................................
    p. Mačuga                    .....................................
Zapisovateľ:
    Mgr.  Dulenčin        .....................................
Starosta obce:
    Mikula Peter             .....................................


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Utorok, 22 Máj 2018 13:25