Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p5090407Uznesenie č.4/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 29.06.2018

Stiahnuť PDF

Uznesenie č.4/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 29.06.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 34 184,79 EUR.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

4.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

5.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uzatvorenie zmluvy s firmou NATUR-PACK,a.s.

Za: 6     zdržalo sa:0        proti:0

6.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o navýšenie rozpočtu pre TJ Beloveža.

Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

Overovatelia:

Mgr. Marko                           .....................................

p. Mačuga                              .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................

 

 


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Štvrtok, 02 August 2018 11:32