Náhodné foto z galérie

img_0317Uznesenie č.5/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 12.07.2018

Stiahnuť PDF

Uznesenie č.5/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 12.07.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov p. Jurča a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecného pozemku CKN 699/4 za cenu 4€/m2 z titulu hodného osobitného zreteľa.

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektu na výstavbu amfiteátra a výstavbu vyhliadkovej veže

Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

Overovatelia:

p. Mačuga                  .....................................

p. Jurč                         .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................

 

 


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Štvrtok, 02 August 2018 11:36