Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0213Uznesenie č.5/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 12.07.2018

Stiahnuť PDF

Uznesenie č.5/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 12.07.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov p. Jurča a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Obecné zastupiteľstvo  v Beloveži schvaľuje odpredaj majetku obce podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení, Michalovi Ferencovi, bytom Beloveža 124, a to pozemok CKN 699/4 o výmere 571 m2 za cenu 4 EUR/m2, t.j. spolu 2284 EUR, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektu na výstavbu amfiteátra a výstavbu vyhliadkovej veže

Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

 

Overovatelia:

p. Mačuga                  .....................................

p. Jurč                         .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

 

Mikula Peter                          .....................................

 


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Štvrtok, 22 November 2018 10:55