Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0162Uznesenie č.6/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 9.08.2018

Stiahnuť PDF 

Uznesenie č.6/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 9.08.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 1108 zo 6.7.2018 a zákonov č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení a č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje

a)     jeden volebný obvod a 7 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Beloveža v roku 2018 na volebné obdobie 2018-2022 

b)     rozsah výkonu funkcie starostu obce Beloveža na volebné obdobie 2018-2022 vo výške úväzku 1,0 (jeden plný úväzok). 

Za:5        zdržalo sa:0      proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku C-KN 3774/2 za cenu 1€/m2 o výmere 557 m2.

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

4.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh projektu na výstavbu amfiteátra a výstavbu vyhliadkovej veže

Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

 

Overovatelia:

Mgr. Marko                          .....................................

p. Mačuga                                        .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................

 

 Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google