Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0118Zápisnica zo zasadnutia ObZ 20.5.2019
Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.05.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie záverečného účtu 2018
4. Protispoločenská smernica
5. Obstaranie motorového vozidla /typ dodávka/
6. Sťažnosť občana
7. Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“
8. Diskusia
9. Záver

Zápisnica na stiahnutie TU
Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Utorok, 09 Júl 2019 07:49